ออมสิน ช่วยลูกหนี้รายย่อย ชวนพักชำระเงินต้น จ่ายดอกเบี้ย

ธนาคารออมสินขานรับนโยบายตามที่รัฐบาลมอบหมายให้ทุกภาคส่วนเร่งช่วยเหลือแก้ปัญหาหนี้ภาคประชาชน  

  • กลุ่มหนี้เสีย ชะลอดำเนินคดี ไม่ฟ้องแพ่ง
  • เลือกจ่ายดอกเบี้ยตั้งแต่ 25% – 100%
  • สนใจเดินเข้าสาขาธนาคารออมสินถึงสิ้นปีนี้

ธนาคารออมสิน ช่วยลูกหนี้รายย่อย พักชำระเงินต้น กลุ่มหนี้เสีย ชะลอดำเนินคดี ไม่ฟ้องแพ่ง ไม่ยึดทรัพย์ ไม่ขายทอดตลาด ไม่ฟ้องล้มละลาย เริ่มตั้งแต่วันที่  13 ตุลาคม – วันที่  30 ธันวาคม 2566 

โดยธนาคารออมสินขานรับนโยบายตามที่รัฐบาลมอบหมายให้ทุกภาคส่วนเร่งช่วยเหลือแก้ปัญหาหนี้ภาคประชาชน ธนาคารจึงได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันนวมินทรมหาราช วันที่ 13 ตุลาคม 2566 โดยออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ โดยจะเปิดให้เข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566 

 มาตรการแก้ไขหนี้ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อลูกหนี้รายย่อยสินเชื่อธนาคารออมสิน  พักชำระเงินต้น และมีทางเลือกจ่ายดอกเบี้ยตั้งแต่ 25% – 100% ตามเงื่อนไขธนาคาร
ชะลอกระบวนการดำเนินคดีตามกฎหมาย สำหรับลูกหนี้ที่มีสถานะ NPLs โดยไม่ฟ้อง ไม่ยึดทรัพย์ ไม่ขายทอดตลาด และไม่ฟ้องล้มละลาย แล้วแต่กรณี

 ผู้ที่มีความประสงค์เข้าร่วมมาตรการ สามารถติดต่อเข้าร่วมโครงการได้ที่ธนาคารออมสินสาขาเจ้าของบัญชีเงินกู้ หรือสาขาที่สะดวก  อ่านรายละเอียดอ่านได้ที่.. https://www.gsb.or.th/news/gsbpr42-66/

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดศึกษารายละเอียดเพื่อเข้าร่วมโครงการ

#GSBsocialbank #GSBsociety