ออมสิน ชู CSV สร้างคุณค่าร่วมต่อธุรกิจและชุมชน

ออมสิน จัดงาน GSB Forum 2023 “ESG : Social Pillar Driven” เปิดมุมมองการพัฒนาของโลกยุคปัจจุบัน

  • ชู CSV การสร้างคุณค่าร่วมต่อธุรกิจและชุมชน
  • นำไปสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ความยั่งยืนในทุกมิติ
  • ส่งเสริมการออก-ยกระดับการออมของประเทศ

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า วัตถุประสงค์การจัดงาน “GSB Forum 2023” เนื่องจากธนาคารออมสินต้องการส่งเสริมการทำงานเพื่อสังคมเพราะถือว่า ESG เป็นเทรนด์สำคัญของโลกที่นำไปสู่ความยั่งยืน ซึ่ง ‘ธนาคารเพื่อสังคม’ ที่ออมสินทำมาตลอด 3 ปีกว่า เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ความยากจน สร้างการเข้าถึงแหล่งทุนที่เป็นธรรม นำกำไรจากธุรกิจปกติมาสนับสนุนภารกิจเชิงสังคม หรือ Dual Mission ซึ่งประสบความสำเร็จมากในการช่วยคนเข้าถึงแหล่งทุนในระบบ ช่วยคนเข้าถึงดอกเบี้ยที่เป็นธรรม ช่วยคนไม่ให้เสียประวัติทางการเงิน และช่วยคนให้มีอาชีพ มีรายได้ ซึ่ง Social Mission Integration สอดคล้องกับแนวคิดการสร้างคุณค่าร่วม CSV : Creating Shared Value เปลี่ยน CSR เป็น CSV ทำให้กำไรสูง รายได้สูงขึ้น และเกิดความยั่งยืน เป็นการนำปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นมาใส่ในโอกาสทางธุรกิจ ทำให้ขยายธุรกิจได้ ช่วยคนได้ กำไรสูงขึ้น ตัวอย่างเช่น CSV กับการพัฒนาชุมชน คือออมสินร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงเข้าไปพัฒนาชุมชนแบบองค์รวมในพื้นที่ จ.น่าน ด้วยเป้าหมายที่สอดคล้องกันระหว่างออมสินกับชุมชน ชุมชนอยากได้อะไร ออมสินอยากช่วยอะไร นำไปสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ความยั่งยืนในทุกมิติ หรือ CSV กับการส่งเสริมการออม เกิดการยกระดับการออมของประเทศ จึงเรียกว่าเป็น Creating Shared Value 

สำหรับ GSB Forum 2023 ครั้งนี้ มีผู้นำองค์กรชั้นนำหลายท่านร่วมปาฐกถาและเสวนาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินธุรกิจที่นอกจากจะเกิดผลทางเศรษฐกิจแล้ว ยังเปิดมุมมองการพัฒนาของโลกปัจจุบันที่มีพลังขับเคลื่อนจากผู้คนและสังคมไปสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง อาทิ Prof. Dr. AKM Saiful Majid ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Grameen Bank จากประเทศบังคลาเทศ นำเสนอกรณีตัวอย่างผลงานรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพของ “ธนาคารหมู่บ้าน” ซึ่งเป็นต้นแบบธนาคารเพื่อสังคมและผู้ยากไร้ที่โด่งดังไปทั่วโลก Mr.Renaud Meyer Representative ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNDP) ม.ล.ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ นางบุญรักษ์ อุดมอิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มทรัพยากรบุคคล ผู้แทนธนาคารออมสิน และดร.เอกพล ณ สงขลา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดกลุ่มทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) นายปิยะชาติ อิศรภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Brand and Companies ตลอดจนได้นำเสนอเรื่องราวแนวคิดการสร้างคุณค่าร่วม (CSV : Creating Shared Value) เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนของภาคธุรกิจและภาคสังคม ผ่านผู้แทนธนาคารโลก (World Bank) Ms. Fiona Stewart ซึ่งถือเป็น Highlight Keynote และตัวแทนชุมชนและสังคมที่ประสบความสำเร็จจากการสร้างคุณค่าร่วมกับธนาคารออมสิน 

สามารถรับชมงานสัมมนา GSB Forum 2023 ย้อนหลัง ได้ที่ Facebook ธนาคารออมสิน : GSB Society #GSBsocialbank #GSBsociety #GSBforum2023