อว.นำทีมถอดบทเรียน “U2T for BCG” ตะวันออก 3 จังหวัด หนุนเครือข่ายรัฐ-มหาลัย-ชุมชน ปั้นสินค้าคุณภาพวางขาย

  • อว.นำทีมลงพื้นที่ถอดบทเรียน “U2T for BCG” ภาคตะวันออก 3 จังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรี
  • หนุนเครือข่ายรัฐ มหาลัย พื้นที่ชุมชนท้องถิ่น ผนึกกำลังโชว์ศักยภาพการผลิตให้สุดทางอย่างเป็นรูปธรรม
  • ปรับแก้จุดอ่อน ดันจุดแข็งนำสินค้าสู่ตลาดส่งออกอย่างเต็มประสิทธิภาพ

ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า นำคณะลงพื้นที่ ประธานเปิดงาน “U2T for BCG บทเรียนจากอดีตสู่ความต่อเนื่องยั่งยืน” ที่ภาคตะวันออกชลบุรีระยองจันทบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อยอดโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนําผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG ของทางมหาวิทยาลัยบูรพา .แสนสุข .เมืองชลบุรี .ชลบุรี ต่อด้วย หมู่บ้านเอื้ออาทรระยอง(วังหว้า.กระแสบน .แกลง .ระยอง และที่มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี .ท่าช้าง .เมือง .จันทบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งพื้นที่เป้าหมายของ อว.ดูการจัดแสดงสินค้าพร้อมวางตลาดขายผู้บริโภค ขยายโอกาสเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน รวมทั้งพัฒนาช่องทางการตลาดออฟไลน์และออนไลน์ให้ผู้ประกอบการธุรกิจและภาคบริการต่าง  เพื่อนำมาปรับปรุงข้อดี ข้อเสีย เพราะตั้งแต่เริ่มโครงการจนกระทั่งปัจจุบันได้ปรับปรุงโครงการและชุมชมมาตลอดเพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพและผลดีมากที่สุด

โดยมีตัวแทนผู้ประกอบการจำนวนมากเข้าร่วมหารือในงานเสวนาหัวข้อ “U2T for BCG บทเรียนจากอดีต สู่ความต่อเนื่องยั่งยืน” มีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยที่ดูแลรับผิดชอบโครงการฯ หน่วยงานที่ อวมอบหมายได้ผสานความร่วมมือด้วย เช่น อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Science Park คลินิกเทคโนโลยีผู้ผลิตสินค้าระดับโอทอป (OTOP) หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา  หรือ University Business Incubator : UBI

ตลอดโครงการที่ผ่านมาแต่ละหน่วยงานได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจนได้ผลผลิตภูมิปัญญาชุมชนนำมาส่งเสริมและผลิตวางขาย และได้ร่วมกันถกถึงปัญหาที่พบบ่อยแล้วหาวิธีแก้ไขเพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปต่อยอดอย่างเป็นรูปธรรม  นำชมผลงาน U2T for BCG ที่นำมาจัดแสดงมากมาย ทั้งสินค้าทางการเกษตรแปรรูป สมุนไพร ผ้ามัดย้อม เครื่องจักสาน จัดทำตัวอย่างสินค้าที่ได้รับการพัฒนาแล้วเพื่อส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าทางวัตถุดิบให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

ดร.ดนุช  กล่าวว่าหลังจากเริ่มโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตําบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ โครงการ U2T ถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ โดยมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็นหน่วยบูรณาการโครงการ (System Integrator) การจ้างงานการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่มีความครอบคลุมในประเด็นต่าง  ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน ด้วยการจัดทําข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data) โดยมหาวิทยาลัยเป็น System Integrator พร้อมกับมีการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตใหม่ และนักศึกษา มีงานทําและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน ตลอดจนให้เกิดการพัฒนาตามปัญหาและความต้องการของชุมชน

ผลจากการถอดบทเรียนครั้งนี้ทำให้ อว.ได้เห็นทั้งมุมมองที่ประสบความสำเร็จ และยังต้องพัฒนาอีกมาก ปัญหาเกิดขึ้นในแต่ละพื้นถิ่นไม่เหมือนกัน ฉะนั้นการจัดเสวนาจึงนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม ในปีงบประมาณ 2566 กระทรวง อวยังคงมุ่งเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG ให้สมบูรณ์ครบทุกพื้นที่ต่อไป

โดยตั้งความหวังว่า การร่วมกันถอดบทเรียนภาพรวมผลการดําเนินงานครั้งนี้ในพื้นที่ต่าง  ทั่วประเทศ จะได้นําปัญหาและอุปสรรคที่พบระหว่างการดําเนินงานมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หารือร่วมกัน เพื่อเป็นแนวทางขับเคลื่อนกลไกการดําเนินงานและพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถบูรณาการทํางานร่วมกันของเครือข่ายอวเพื่อยกระดับ เศรษฐกิจ สังคม พร้อมขจัดปัญหาความยากจนในทุกพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างชีวิตใหม่ สร้างผู้ประกอบการมืออาชีพในแต่ละตําบล และทําให้เกิดการสานต่อผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรมทั้งในประเทศและผลักดันต่อไปถึงภาคการส่งออกได้ด้วย

เรื่องโดย…#เพ็ญรุ่ง ใยสามเสน#gurutourza, www.facebook.com/penroongyaisamsaen