“อนุชา” เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ “โคล้านครอบครัว” 

  • แจงข่าวดี สมาชิก กทบ. กู้ยืมเงินเลี้ยง
  • ปลอดดอกเบี้ย หวังกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
  • สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้สมาชิก กทบ.

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีวันนี้ (14 มีนาคม 2566) มีมติอนุมัติการดำเนินงานโครงการโคล้านครอบครัว วงเงินงบประมาณ 5,000 ล้านบาท โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สนับสนุนสินเชื่อให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มีกำหนดระยะเวลา 4 ปี  เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกกองทุนที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถกู้ยืมเงินทุนสำหรับเลี้ยงโค ครอบครัวละ 2 ตัว ซึ่งคาดว่าตลอดทั้งโครงการจะสามารถจัดหาโคได้ 2 แสนตัว สำหรับ 100,000 ครอบครัว  โดยประชาชนไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยแก่ทางธนาคาร ทางรัฐจะชดเชยดอกเบี้ยธนาคารให้ตลอดระยะเวลา 4 ปีเต็ม ในอัตราคงที่ 4%   ทั้งนี้ สมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ ที่เข้าร่วมโครงการ จะต้องชำระคืนเงินต้นให้กองทุนหมู่บ้านฯ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 4 ปี โดยในปีที่ 3 ให้ชำระคืนเงินต้นร้อยละ 50 ของวงเงินที่กู้ยืม และชำระคืนเงินต้นที่เหลือในปีที่ 4  

ทั้งนี้รัฐบาลพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการฯ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม มุ่งหวังให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ ได้รับประโยชน์โดยตรง เตรียมลุยลงพื้นที่เปิดโครงการฯ สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ ทั่วทุกภาคของประเทศไทย  มุ่งหวังให้โครงการโคล้านครอบครัวเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ อย่างเป็นรูปธรรม  มีแหล่งทุนหมุนเวียนสำหรับการกู้ยืมเพื่อการลงทุน สร้างงาน สร้างรายได้ บรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ที่เป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 สถานการณ์อุทกภัย และเสริมสภาพคล่องให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ  ผ่านการสนับสนุนการทำปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค 

“การเลี้ยงโค เลี้ยงไม่ยาก สามารถคืนทุนได้เร็ว  พี่น้องประชาชนมีโอกาสจับเงินหลักแสน หลักล้านได้ง่าย  ผมได้ทดลองให้เกษตรกรในพื้นที่ จ.สุโขทัย 1,000 ครัวเรือนเลี้ยงโคนำร่อง พบว่าประสบผลสำเร็จ 100% โดยประชาชนสามารถปลดหนี้ และยังมีเงินเพิ่มขึ้นในครัวเรือน ผมมั่นใจว่าโครงการนี้จะช่วยให้ประชาชนที่อยู่ในระดับฐานราก โดยเฉพาะภาคการเกษตรมีความเข้มแข็ง หลุดพ้นจากความยากจน  เป็นโอกาสที่ประชาชนจะมีรายได้เสริม และอาจพัฒนาเป็นอาชีพหลักในอนาคตได้ ”