“อนุชา-สุริยะ”ผนึกกำลังติดอาวุธทางภูมิปัญญาให้จังหวัดชัยนาท

  • นำต้นแบบหมู่บ้านซีไอวีมาต่อยอด
  • ปั้น4พื้นที่ชุมชนกวาดต้นนักท่องเท่ียว
  • สร้างผลิตภัณฑ์ท่ีมีอัตลักษณ์เป็นจุดขาย

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังเป็นประธาน เปิดโครงการสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน เชื่อมโยงการทองเที่ยวจังหวัดชัยนาท เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ฐานราก ว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.),กองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง (กทบ.) ได้เข้ามาจัดทำโครงการ เพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขัน ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน(โอทอป​) และผู้ประกอบการในพื้นที่ ให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม กล่าวว่า ได้ส่ังการให้กสอ. จัดทำโครงการสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน เชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ 2564เพราะกสอ. มีประสบการณ์ดำเนินงาน จากโครงการพัฒนาหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (ซีไอวี  )รวม 230 แห่งทั่วประเทศ  ท่ีสามารถยกระดับศักยภาพให้กับวิสาหกิจชุมชนในพื้นเป้าหมาย ให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง (Identity )โดยอาศัยองค์ประกอบจากวัตถุดิบ ในชุมชนนั้น ๆ เชื่อมโยงเรื่องราววิถีชุมชน เพื่อเป็นจุดขาย

  ล่าสุดกสอ. ได้ร่วมมือกับ กทบ.  เข้าไปถ่ายทอดความรู้ส่งเสริมทักษะ การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ และการเพิ่มช่องทางและโอกาสทางการตลาด ให้กับชุมชน และกลุ่มสมาชิกลูกค้าของกทบ. ภายใต้หลักสูตรการพัฒนาอาชีพของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 และศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (IDC) ที่ได้เปิดฝึกอบรมในหลักสูตรการพัฒนานักออกแบบชุมชน หลักสูตรการทำผ้ามัดย้อม หลักสูตรการเขียนเทียน กลุ่มสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มโอทอป โดยนำร่องในพื้นที่เป้าหมาย 4 ชุมชน

ประกอบด้วย  1.ชุมชนสรรพยา2.ชุมชนมโนรมย์ 3.ชุมชนลาวเวียงบ้านเนินขาม 4.ชุมชนสรรค์บุรี เนื่องจากแต่ละชุมชน มีอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนกัน และมีศักยภาพที่พร้อมนำไปพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ และ4 ชุมชน ถือเป็นพื้นที่ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเข้ามาอยู่แล้ว จึงคาดว่า จะมียอดนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็น 15,000 คนต่อปี       

นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อานวยการสานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ(กทบ.)กล่าวว่า กทบ.และ กสอ. ได้ร่วมมือในส่งเสริมและสนับสนุนทายาทผู้ประกอบการโอทอป  ซึ่งถือเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ให้มีความพร้อมในการรับช่วงต่อ เพื่อพัฒนากิจการมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการบริหารจัดการและการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการผลิตเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพื่อยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจฐานราก ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยกสอ. จะเข้ามาให้ความรู้ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน และกลุ่มโอทอป ในจังหวัดชัยนาท ซึ่งการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ได้รับความสนใจจากชุมชนในพื้นที่จำนวนมาก แม้ว่าปัจจุบันสมาชิก จะมีผลิตภัณฑ์จัดจำหน่าย อยู่แล้ว แต่ยังต้องการให้พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และตอบโจทย์ความต้องการของตลาดในยุคปัจจุบัน