ห้ามนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มอีก 19 รายการ

.สอดคล้องอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการคุมของเสียอันตราย
.มีทั้งจอแสดงผลแบบแบน-เว็บแคมเมอรา-ของที่ไม่ได้ใช้ทางไฟฟ้า
.กรมการค้าต่างประเทศเปิดประชาพิจารณ์ถึง 11 ต.ค.นี้

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมได้ยกร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. … เสร็จแล้ว และอยู่ระหว่างเปิดรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ผ่านเว็บไซต์กรม www.dft.go.th หรือระบบกลางของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา www.law.go.th ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย.-11 ต.ค.66


โดยมีสาระสำคัญคือ การเพิ่มรายการขยะอิเล็กทรอนิกส์ ที่ห้ามนำเข้ามาในประเทศไทยอีก 19 รายการ ภายใต้พิกัด 899 ได้แก่ โมดูลจอแสดงผลแบบแบน จะมีจอไวสัมผัสประกอบร่วมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม 5 รายการ , เว็บแคมเมอรา 1 รายการ และเศษและของที่ใช้ไม่ได้ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 13 รายการ เพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกำจัด


สำหรับการเพิ่มรายการขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ห้ามนำเข้าดังกล่าว เป็นผลจากคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกำจัด ภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีมติเมื่อวันที่ 29 ส.ค.65 และวันที่ 20 ก.ค.66 เห็นชอบรายการพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติ (ฮาร์โมไนซ์) สำหรับของเสียอันตราย ภายใต้อนุสัญญาบาเซลฯ จากระบบฮาโมไนซ์ ปี 2017 เป็นปี 2022 ส่งผลให้มีขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ห้ามนำเข้าไทยเพิ่มขึ้นอีก 19 รายการ


ทั้งนี้ ส่งผลให้กรมการค้าต่างประเทศ ต้องปรับปรุงรายการสินค้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ในบัญชีท้ายประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2563 เป็นระบบฮาโมไนซ์ 2022 รวมรายการสินค้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ในบัญชีท้ายประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ ทั้งสิ้น 463 รายการ