หอการค้าไทยยื่น 7 ข้อเสนอต่อ “ร.อ.ธรรมนัส”

  • หวังแก้ปัญหาธุรกิจเกษตรและอาหารของไทย
  • แก้ปัญหาขาดแคลน-เพิ่มขีดความสามารถแข่งขัน
  • เน้นส่งเสริมมั่นคงและความยั่งยืนด้านอาหาร

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ ว่า ได้ขอให้พิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชนด้านเกษตร (กรอ.กษ.) ซึ่งจะช่วยสร้างความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด

นอกจากนี้ ยังได้ยื่นข้อเสนอแนะเร่งด่วนของธุรกิจเกษตรและอาหาร 7 ประเด็น ได้แก่ 1.การส่งเสริมความมั่นคงและความยั่งยืนด้านอาหาร ซึ่งหอการค้าไทยยินดีร่วมขับเคลื่อน 2.การรักษาเสถียรภาพความมั่นคงทางทะเล ด้วยมาตรการป้องกันปัญหาการประมงผิดกฎหมาย หรือ IUU Fishing แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เพื่อยกระดับอันดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ (TIP Report) ของไทยให้อยู่ในระดับ Tier 1 ในปี 67

3.การสร้างความสมดุลภาคธุรกิจเกษตรและอาหาร โดยสร้างความสมดุลด้านนำเข้า – ส่งออก ระหว่างเกษตรกร และผู้ส่งออก เพื่อให้ไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความมั่นคงและความยั่งยืนด้านเกษตรและอาหาร

4.การส่งเสริมการสร้างเกษตรมูลค่าสูงผ่านการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ โดยใช้จังหวัดเป็นผู้นำการขับเคลื่อน และกำหนดพื้นที่นำร่องเพิ่มเติมอีก 5 จังหวัดในปี 67 ได้แก่ ชัยนาท เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ อุบลราชธานี และพัทลุง 5.การส่งเสริมธุรกิจอาหารแปรรูปและอาหารแห่งอนาคต พร้อมทั้งส่งเสริมนโยบายและขับเคลื่อนธนาคารอาหารของประเทศไทย (Cloud Food Bank) เพื่อความมั่นคงทางอาหาร

6.การส่งเสริมธุรกิจประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เพื่อแก้ปัญหาวัตถุดิบประมงที่ไม่เพียงพอต่ออุตสาหกรรมการผลิต และการส่งออก ผ่อนปรนการนำเข้าวัตถุดิบสัตว์น้ำเพื่อแปรรูปและส่งออก ซึ่งต้องไม่กระทบกับผู้เลี้ยงภายในประเทศ และ7.การส่งเสริมธุรกิจปศุสัตว์และแปรรูป โดยเร่งรัดยกระดับมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์ไทย โดยเฉพาะโคเนื้อแพะเนื้อ และแพะนม พร้อมทั้งเร่งรัดการเพิ่มจำนวนโรงฆ่าสัตว์, โรงตัดแต่งเนื้อสัตว์, โรงคัดบรรจุ ที่ได้มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practices) ทุกจังหวัดที่มีศักยภาพ รวมถึงปราบปรามผู้ลักลอบนำเข้าหรือส่งออกสินค้าปศุสัตว์อย่างเข้มงวด