“หมอชลน่าน”​ เดินหน้า ยกระดับ 30 บาทพลัส

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข น้อมนำและพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริฯ ยกระดับ 30 บาทพลัส ผ่าน 12 ประเด็น

  • สร้าง Quick Win ให้เห็นเป็นรูปธรรมใน 100 วันแรก
  • ย้ำดูแลทั้งประชาชนและบุคลากร
  • พร้อมเป็นกระทรวงที่ร่วมส่งเสริมเศรษฐกิจไทย

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ทิศทางของกระทรวงสาธารณสุขต่อจากนี้ นอกจากจะเป็นองค์กรหลักทางด้านสุขภาพแล้ว ต้องสามารถร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ด้วย โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งด้านอุตสาหกรรมการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ พร้อมทั้งเฝ้าระวังความปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว สำหรับการขับเคลื่อนงานของกระทรวงสาธารณสุข จะน้อมนำและพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และยกระดับ 30 บาทพลัส ที่ครอบคลุมการดูแลสุขภาพในทุกมิติ ทั้งการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพ เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีของคนไทย ผ่านนโยบาย 12 ประเด็น ได้แก่

1.โรงพยาบาล กทม. 50 เขต 50 โรงพยาบาล และปริมณฑล
2.สุขภาพจิต/ยาเสพติด
3.มะเร็งครบวงจร
4.สร้างขวัญกำลังใจบุคลากร
5.การแพทย์ปฐมภูมิ
6.สาธารณสุขชายแดนและพื้นที่เฉพาะ
7.สถานชีวาภิบาล
8.พัฒนาโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย
9.ดิจิทัลสุขภาพ
10.ส่งเสริมการมีบุตร
11.เศรษฐกิจสุขภาพ
12.นักท่องเที่ยวปลอดภัย

 “ใน 100 วันแรก กระทวงสาธารณสุขและหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง จะร่วมกันผลักดันนโยบายเรื่องต่างๆ ให้เห็น Quick Win ที่เป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ขณะเดียวกันก็จะไม่ละเลยการดูแลบุคลากรสาธารณสุขทุกคน เพราะเชื่อว่า เมื่อผู้ให้บริการมีความสุข ย่อมส่งผลถึงประชาชนผู้รับบริการด้วยเช่นกัน และหวังว่าเราจะมีระบบสาธารณสุขที่เหมาะสมสำหรับทุกคนบนผืนแผ่นดินไทยต่อไป”