“สุริยะ” มอบ เลขาฯ รับเรื่อง CUPPS ลั่นถ้ามีทุจริต ฟันไม่เลี้ยง

“สุริยะ” รับเรื่องร้องโครงการงานจ้างให้บริการระบบบริการผู้โดยสารขึ้นเครื่องชี้หากการกระทำผิดจริง จะเอาผิดผู้เกี่ยวข้องทุกคนไม่มียกเว้น

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้ นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้แทน รับคำร้องจาก นายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน กรณีขอให้ตรวจสอบโครงการการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.) โครงการงานจ้างให้บริการระบบบริการผู้โดยสารขึ้นเครื่อง (Common Use Passenger Processing System : CUPPS) ในวันที่ 21 ก.ย. 2566 ณ กระทรวงคมนาคม

นายสรวุฒิ กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบหมายให้ตนเป็นผู้แทน รับคำร้องจาก นายศรีสุวรรณจรรยา ที่ขอให้ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.) โครงการงานจ้างให้บริการระบบบริการผู้โดยสารขึ้นเครื่อง (Common Use Passenger Processing System : CUPPS) ในท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท. ทั้ง 6 แห่ง ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยการจัดซื้อจัดจ้างต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 ด้วยความโปร่งใส

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่มีการดำเนินโครงการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลและกฎหมาย และเป็นธรรมกับผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย ซึ่งกระทรวงคมนาคมพร้อมให้ตรวจสอบการดำเนินงานทุกโครงการ และขอให้มั่นใจว่าทุกโครงการจะทำเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศสูงสุดหากพบว่า โครงการการจัดซื้อจัดจ้างฯ ดังกล่าว มีการกระทำผิดจริง มีการเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทเอกชนรายใดรายหนึ่ง กระทรวงคมนาคมจะดำเนินการเอาผิดผู้เกี่ยวข้องทุกคนไม่มียกเว้น