“สุริยะ”สั่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมพัฒนายกระดับจัดของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรมเร่งด่วน!

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมเร่งดำเนินการพัฒนามาตรฐานการจัดการหรือการให้บริการกำจัดและบำบัดสิ่งปฏิกูลของผู้ให้บริการให้ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการและถูกต้องตามกฎหมายได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด และสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยผลักดันให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบอนุญาตอัตโนมัติ (AI) ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นการยกระดับการทำงานของกระทรวงอุตสาหกรรมที่จะขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ความเป็น Digital Government ตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล สอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (อรอ.) กล่าวว่า กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ดำเนินโครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2553 และในปีงบประมาณ 2564 มีโรงงานเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 34 โรงงาน โดยโรงงานที่เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมทั้งดำเนินการไปควบคู่ กับให้คำปรึกษา และเข้ารับการตรวจประเมินโรงงานเพื่อยกระดับการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์ มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี

ซึ่งจำแนกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีทั่วไปและกลุ่มมาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบอนุญาตอัตโนมัติโดยความเห็นชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผลสำเร็จของการดำเนินงาน มีโรงงานที่ได้รับรางวัลมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม จำนวน 25 โรงงาน แบ่งเป็นรางวัลระดับ Gold Plus จำนวน 1 โรงงาน เหรียญทอง จำนวน 20 โรงงาน เหรียญเงิน จำนวน 2 โรงงาน และเหรียญทองแดง จำนวน 2 โรงงาน กรอ. จึงจัดพิธีมอบรางวัลมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ประจำปี 2564 ขึ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) เมื่อที่ 21 กันยายน 2564 เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นและความร่วมมือระหว่างนภาครัฐและเอกชนในการร่วมกันบริหารจัดการของเสียอย่าง ยั่งยืนต่อไป