“สุริยะ”ผลักดันโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ สู่ยุค4.0

  • ปรับปรุงการผลิตและเน้นจัดการสิ่งแวดล้อม
  • ตั้งเป้าปี 2568 โรงงาน 70,000 แห่งร่วมโครงการ 

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงฯ มีนโยบายพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ  ให้มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งส่งเสริมให้การประกอบกิจการ ต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามแนวทางอุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) ตามนโยบายเศรษฐกิจใหม่(  BCG ) ที่เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)

“ผมได้ส่ังการให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม(กรอ.) ผลักดันให้ทุกโรงงานอุตสาหกรรม ในกำกับที่ปัจจุบันมีอยู่71,130 โรง ทั่วประเทศ พัฒนาสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ท่ีภายในปี2568 โรงงานอุตสาหกรรมทุกแห่ง จะต้องได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ท่ี เป็นไปตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการ สู่อุตสาหกรรมสีเขียวระหว่างปี 2564-2580

นายสุริยะ กล่าวว่า โครงการพัฒนาผู้ประกอบกิจการโรงงานสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ได้ริเร่ิมมาตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบันมีโรงงาน ได้รับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวรวม  20,000 ราย โดยมีสถานประกอบการที่ขอใช้ตราสัญลักษณ์อุตสาหกรรมสีเขียวบนฉลากผลิตภัณฑ์  110 ราย เพื่อแสดงว่าผลิตภัณฑ์จากโรงงานดังกล่าว มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ดังน้ัน ในปีนี้ กรอ. จึงจะดำเนินการ 3 โครงการเพ่ิมเติม เพื่อการยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว คือ 1. โครงการส่งเสริมสถานประกอบการ เพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว 2. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลย ีการผลิตที่สะอาดระดับรายสาขา การลดปริมาณน้ำในโรงานอุตสาหกรรม และส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว มีกลุ่มเป้าหมายเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และโรงงานที่มีการใช้น้ำมากหรืออยู่ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ

3.โครงการส่งเสริมการยกระดับโรงงานอุตสาหกรรม สู่ความยั่งยืนด้วยระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน  รวมท้ังการพัฒนาระบบสารสนเทศอุตสาหกรรมสีเขียว เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสถานประกอบการ ด้วยการจัดทำระบบการเรียนรู้และอบรมออนไลน์ (E-learning) และคู่มืออุตสาหกรรมสีเขียว ที่รวบรวมหลักการดำเนินงาน หลักเกณฑ์และเงื่อนไข พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว โดยที่ผู้ประกอบกิจการสามารถสมัครและขอใบรับรองผ่านระบบออนไลน์ได้ที่  http://greenindustry.diw.go.th/index.php/th/

#TheJournalistClub #JNC #อุตสาหกรรม4.0