“สุริยะ”จดมีดหมอออก6มาตรการเร่งด่วน

  • อุ้มเอสเอ็มอี-โอทอปสยบพิษโควิด
  • ผ่าน6มาตรการเร่งด่วน ใน 60วัน
  • ปีงบ64กระตุ้นเศรษฐกิจ8,000ล้านบาท 

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม( ดีพร้อม) ได้จัดทำแผนงานเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ,เอสเอ็มอี,วิสาหกิจชุมชน(โอทอป) ทั่วประเทศ ที่กำลังเผชิญวิกฤตโควิด-19 ภายใต้นโยบาย “พร้อมสู้-อยู่ได้-ไปรอด” ภายในระยะเร่งด่วน 60 วันหรือเดือนส.ค.-ก.ย.นี้ ประกอบด้วย1.     การจัดการโควิด-19ภายในองค์กรเพื่อสร้างสถานประกอบการปลอดเชื้อ ด้วยการแนะนำให้ความรู้ให้กับผู้ประกอบการ เพื่อบริหารจัดการสถานประกอบการภายใต้โควิด-19  ที่เน้นสร้างความรู้ เพื่อป้องกันและรับมือกับการแพร่ระบาด ใน 9 หัวข้อวิชาเช่น  การสร้างความรู้ความเข้าใจด้านอาชีวอนามัยและสุขอนามัย การใช้เครื่องมือดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อลดความแออัด 

2.การตลาดภายใต้โควิด-19 ที่เน้นดำเนินการตลาดและการขยายตลาดในรูปแบบต่าง ๆอาทิ  การส่งเสริมการทำการตลาดออนไลน์ภายใต้โครงการ DIProm Marketplace หรือการสร้างช่องทางการจำหน่ายออนไลน์ เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภค เข้ามาซื้อ-ขาย สินค้าและบริการดี ๆ มีคุณภาพ ที่ได้รับการคัดสรรจากดีพร้อม ,การส่งเสริมด้านกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ผ่านการฝึกอบรม  26 หลักสูตร เน้นการใช้ดิจิทัลเข้ามาเป็นเครื่องมือในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งเคล็ดลับหรือวิธีการเจาะลึกตลาดในอาเซียน ช่วยเสริมความรู้ให้ผู้ประกอบการ ลองเปิดใจที่จะก้าวออกจากกรอบเดิม ไปสู่ตลาดใหม่ๆ 

3. การช่วยเหลือด้านการขนส่ง ผ่านโครงการ ดีพร้อมแพค: บรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์วิถีใหม่ (The Next Diprom Packaging: DipromPack) ด้วยการออกแบบ และพัฒนาบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์ที่ตอบสนองต่อการดำเนินชีวิตและประกอบธุรกิจใหม่ๆเพื่อลดต้นทุนรวมทั้ง เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์  เพิ่มยอดขายให้แก่ผู้ประกอบการ 4 การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ, เอสเอ็มอีและ โอทอป เข้าสู่การรับรองตราสินค้าเมดอินไทยแลนด์   หรือ MiT โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เพื่อสร้างโอกาสการเป็นคู่ค้ากับภาครัฐ

4.เปลี่ยนค่าใช้จ่ายเป็นเงินทุน โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับเปลี่ยนค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจให้กลายเป็นเงินทุนในการประกอบกิจการให้แก่ผู้ประกอบการ โดยการใช้ระบบคลังสินค้าออนไลน์ เพื่อเปลี่ยนเงินทุนด้วยเทคโนโลยี ให้สามารถลดต้นทุนขนส่งผ่านระบบ ที่เป็นมาตรการช่วย เหลือเอสเอ็มอีแบบดีพร้อม ด้วยการให้คำปรึกษาและพัฒนาระบบบริหารสินค้าคงคลัง เพื่อลดต้นทุน 3 ด้านหลัก ได้แก่ ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง  ต้นทุนการขนส่งสินค้า ต้นทุนการบริหารจัดการ 

5.  สร้างเครือข่ายพันธมิตรโดยดีพร้อมเป็นผู้จัดสรรและเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรให้แก่ผู้ประกอบการ ผ่าน โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรและผู้แปรรูปโครงการเชื่อมโยงเทคโนโลยี เพื่อปรับรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ลูกรสนิยมของผู้บริโภคเป็นต้น 6.  การปรับรูปแบบธุรกิจให้ทันต่อสถานการณ์เศรษฐกิจ และการสร้างและพัฒนาผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม (SP) เพื่อช่วยเสริมทักษะทางการเงิน ให้ผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ ดีพร้อมคาดว่า จากการดำเนินงานโครงการต่างๆในปีงบประมใณ 2564 ตั้งแต่เดือนต.ค.2563 และโครงการเร่งด่วนเพิ่มเติมใน60วันดังกล่าว เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ2564ในเดือนก.ย.นี้ จะสามารถช่วยส่งเสริมและยกระดับผู้ประกอบการ,เอสเอ็มอี,โอทอป ได้3,356 กิจการ ช่วยเหลือแรงงานได้รวม 11,955 คนเกิดการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่อีก 982 ผลิตภัณฑ์ สามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 8,000 ล้านบาท