สาวกเรียกรถผ่านแอปฯรอหน่อย 31 มี.ค.นี้ได้ใช้บริการ

ขนส่งทางบก เผย!มีผู้ให้บริการรถยนต์รับจ้างผ่านระบบแอปพลิเคชันผ่านการรับรองแล้ว 2 ราย เหลือพิจารณา Grabอีกราย ย้ำ!! แอปพลิเคชันที่ให้บริการอยู่ต้องยื่นขอรับการรับรองให้ถูกต้องตามกฎหมายภายใน 31 มี.ค. 65 เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่ปลอดภัยและเป็นธรรม 

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก(ขบ.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงคมนาคม ได้มีนโยบายให้กระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 รวมทั้งอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้ระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือแอปพลิเคชันที่จะใช้สำหรับรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกก่อนออกให้บริการประชาชน เพื่อให้ภาครัฐสามารถควบคุมกำกับดูแลการให้บริการที่ปลอดภัยและเกิดการแข่งขันในการพัฒนาการให้บริการภายใต้กติกาเดียวกัน รวมทั้งมีการให้บริการในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรมกับทั้งผู้ขับรถและผู้โดยสาร 

ซึ่งหลังจากประกาศเปิดรับคำขอรับรองแอปพลิเคชันตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น ได้มีแอปพลิเคชันแจ้งความประสงค์ในการดำเนินการเข้ามาทั้งหมด 3 ราย ได้แก่ Hello Phuket Service, Bonku และ Grab ซึ่งหลังจากได้มีการประชุมพิจารณาและปรับแก้ไขรายละเอียดของแอปพลิเคชันให้เป็นไปตามเงื่อนไขแล้ว บัดนี้ กรมการขนส่งทางบกได้พิจารณาให้การรับรองแอปพลิเคชันสำหรับให้บริการรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว 2 ราย ได้แก่ Hello Phuket Service ซึ่งมีพื้นที่ให้บริการหลักในเขตจังหวัดภูเก็ต และ Bonku ซึ่งมีพื้นที่ให้บริการหลักในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยทั้ง 2 บริษัทฯ จะต้องวางเงินหลักประกันความเสียหายต่อผู้ขับรถหรือผู้โดยสารภายใน 30 วัน 

โดยในระยะแรกผู้ให้บริการแอปพลิเคชันจะต้องนำรถที่ให้บริการอยู่ในระบบมาขึ้นทะเบียนให้ครบถ้วนทุกคันภายในเดือนกรกฎาคม 2565 ซึ่งผู้ขับรถทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ ผ่านการสอบประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีการทำประกันภัยเพิ่มเติมตามกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยฯ แจ้งดำเนินการทางทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก และติดเครื่องหมาย “รถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์” จึงจะสามารถออกให้บริการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อพ้นกำหนดดังกล่าวแล้ว จะเริ่มมาตรการการบังคับใช้กฎหมายกับรถที่ไม่ขึ้นทะเบียนต่อไป 

สำหรับแอปพลิเคชันที่อยู่ระหว่างพิจารณา คือ Grab ยังคงต้องหารือร่วมกัน เพื่อปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับเงื่อนไขกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ แอปพลิเคชันอื่นที่ให้บริการอยู่แต่ยังไม่ได้ยื่นขอรับรองตามกฎหมาย ต้องยื่นขอรับรองภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 หากพ้นกำหนดดังกล่าว กรมการขนส่งทางบกจะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดทั้งกับผู้ขับรถที่ให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน และผู้ให้บริการระบบในฐานะผู้ให้การสนับสนุน นอกจากนี้ จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป