สศอ.กาง 6 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย

  • “สุริยะ” เดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 
  • เพื่อยกระดับความสามารถของประเทศ
  • รวมสร้างงาน สร้างรายได้ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ 

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ได้เร่งกำหนดแผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ได้กำหนดแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ประจำปีงบประมาณ ปี2566 ประกอบด้วย 6 แนวทาง ได้แก่ 1.ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพและอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต ที่เน้นการส่งเสริม อุตสาหกรรมชีวภาพ ให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพให้มากขึ้น เช่น วัสดุชีวภาพทางการแพทย์ ชีวเภสัชภัณฑ์ สารสกัดสมุนไพร โอเลโอเคมี บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ รวมถึงส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต เน้นการสร้างนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต

 2.การส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร เน้นการเชื่อมโยงต่อยอดการวิจัย พัฒนาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ของไทยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ ทำการตลาดหรือสร้างเครือข่ายร่วมกับโรงพยาบาลและเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันการแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทยให้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ที่ผลิตในประเทศเกิดการยอมรับในวงกว้าง

3.ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยีดิจิตอล ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ โดยการส่งเสริม อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ จะเร่งพัฒนาบุคลากรและจัดทำมาตรฐานด้านฝีมือแรงงานและวิชาชีพให้มีเพียงพอรองรับกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

 4ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์สมัยใหม่ เน้นการพัฒนาทักษะให้แก่แรงงานและผู้ประกอบการเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้า ยานยนต์อัตโนมัติ และชิ้นส่วนยานยนต์สมัยใหม่ สนับสนุนการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ยานยนต์อัตโนมัติ และชิ้นส่วนยานยนต์สมัยใหม่

5.ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไปสู่การผลิตยุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์ทางการทหารในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งอุตสาหกรรมที่เป็นเทคโนโลยีสองทางที่สามารถต่อยอดเทคโนโลยีไปพัฒนาอุตสาหกรรมอื่นๆลดการพึ่งพาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศ เป็นการลงทุนพัฒนาต่อยอดเป็นอุตสาหกรรมส่งออกต่อไป

 6.พัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต มุ่งเน้นการยกระดับสถานประกอบการ บุคลากรและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตได้อย่างยั่งยืน

 ทั้งนี้การขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตให้เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมคงต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ภาคการผลิตของไทยสามารถยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงเกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ ซึ่งจะส่งผลต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของชาติได้ต่อไป