สวนดุสิตโพลทิ้งทวนโพลเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. พบ “ชัชชาติ”ยังนำโด่งทิ้งห่างที่สองเกิน 2 เท่า

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพฯ เฉพาะผู้มีสิทธิเลือกตั้ง กรณีโค้งสุดท้ายการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. จำนวนทั้งสิ้น 1,118 คน (สำรวจด้วยการเก็บข้อมูลภาคสนามและออนไลน์) ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2565 สรุปผลได้ ดังนี้

1.คนกรุงเทพฯ กับการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง “ผู้ว่าฯ กทม.” วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 พบว่า 82.83% ไปแน่นอน 13.32% คงจะไป 2.42% ไม่แน่ใจ 0.89% คงจะไม่ไป และ 0.54%ไม่ไป

2.คนกรุงเทพฯ จะตัดสินใจเลือกผู้ว่าฯ กทม.จากสาเหตุใด 68.07% มีนโยบายดี 46.51% ขยัน ตั้งใจทำงาน และ 36.05% ทำงานได้ทันที

3.คนกรุงเทพฯ ให้ความสนใจผู้สมัครแบบใด ระหว่าง “ผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมือง” กับ “ผู้สมัครอิสระ” พบว่า 58.05% ผู้สมัครอิสระ 26.30% ผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมือง และ 15.65% ยังไม่ตัดสินใจ

4.การที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. เข้าร่วมดีเบตแสดงความคิดเห็นทางช่องทางสื่อต่าง ๆ มีผลต่อการตัดสินใจมากน้อยเพียงใด พบว่า 41.95%ค่อนข้างมีผล 32.56% มีผลมาก 16.82% ไม่ค่อยมีผล และ 8.67% ไม่มีผล

5.คนกรุงเทพฯ ชื่นชอบผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. คนใดมากที่สุด พบว่า 40.25% ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 15.47% สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 13.95% อัศวิน ขวัญเมือง 11.09% วิโรจน์ ลักขณาอดิศร 4.29% สกลธี ภัททิยกุล 1.52% รสนา โตสิตระกูล 0.98% ศิธา ทิวารี 1.89% ผู้สมัครอื่น ๆ และ 10.56%ยังไม่ตัดสินใจ

6.คนกรุงเทพฯ คิดว่าคะแนนนิยมจากการทำโพลสำนักต่าง ๆ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้ว่าฯ กทม. หรือไม่ 80.47% ไม่มีผล และ 19.53% มีผล

7.ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง คนกรุงเทพฯ จะเปลี่ยนใจในการเลือกผู้สมัครหรือไม่ พบว่า 91.67% ไม่เปลี่ยนใจ และ 8.33% เปลี่ยนใจ