สรรพากร เดินหน้าวิสัยทัศน์ใหม่ปี 64 “จัดเก็บภาษีโปร่งใสเป็นธรรม ด้วยนวัตกรรม สร้างเสถียรภาพการคลัง”

  • เพื่อให้บุคลากรมองเป้าหมายร่วมกัน
  • ขับเคลื่อนให้บรรลุ 3 เป้าหมายหลักของกรม
  • เก็บภาษีตรงเป้า ตรงกลุ่ม และบริการตรงใจ

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า  กรมสรรพากรได้จัดทำวิสัยทัศน์ใหม่ของกรมสรรพากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564- 2566 โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กร ด้วยการระดมความคิด วิเคราะห์ จุดแข็ง ข้อจำกัด โอกาส และความท้าทาย ของกรมสรรพากร และการรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้บรรลุ 3 เป้าหมายหลักของกรมสรรพากร “จัดเก็บภาษีตรงเป้า นโยบายตรงกลุ่ม และบริการตรงใจ” โดยกรมสรรพากรได้กำหนดวิสัยทัศน์ใน 3 ปีข้างหน้าดังนี้

“องค์กรชั้นนำที่จัดเก็บภาษีอย่างโปร่งใสเป็นธรรม ด้วยนวัตกรรมและบุคลากรคุณภาพ เพื่อสร้างเสถียรภาพทางการคลัง (Leading Tax Agency driven by Integrity Innovation and Competent Team to foster Fiscal Stability)”

ทั้งนี้วิสัยทัศน์ของกรมสรรพากรจะเริ่มใช้วันที่ 1 ต.ค. พ.ศ. 2563 เพื่อให้บุคลากรกรมสรรพากรมีเป้าหมายในการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน โดยให้ความสำคัญกับการจัดเก็บภาษีที่โปร่งใสเป็นธรรม โดยการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และข้อมูล และการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่จำเป็นกับโลกยุคใหม่เพื่อให้กรมสรรพากรเป็นกำลังสำคัญที่จะร่วมกับทุกภาคส่วนผลักดันให้ประเทศไทยมีเสถียรภาพทางการคลัง      ที่แข็งแกร่ง สามารถแข่งขันในเวทีโลก รวมถึงการมีส่วนร่วมฟื้นฟูสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

อย่างไรก็ตามหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ  หรือที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161