สถาบันสิ่งทอ ออกมาตรฐาน ฉลากคุณภาพหน้ากากผ้า

  •  Smart Fabricให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการผลิต
  • เพื่อจำหน่าย เรียกความเชื่อมั่นของลูกค้า 
  • ดึงเกณฑ์มาตรฐานสากลสำหรับผ้าทุกชนิด  

นายชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เปิดเผยว่า สถานบันฯได้ออกประกาศมาตารฐานและคุณสมบัติในการผลิต หน้ากากอนามัยชนิดผ้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดขอวไวรัสโควิด-19 ซ่ึงมาตรฐานดังกล่าว สามารถใช้กับผ้าทุกชนิดที่ผู้ประกอบการต้องการนำมาผลิต เพื่อเป็นการเรียกความเชื่อม่ันของผู้บริโภคที่ต้องการซื้อไปใช้ในชีวิตประจำวัน และผู้ประกอบการท่ีมาขอใบรับรองมาตรฐานของผ้า ที่จะนำไปตัดเย็บ หากผ่านการตรวจสอบของสถาบันฯ ก็มีสิทธิใช้้เครื่องหมาย Smart Fabric (หน้ากากผ้า)ที่สถาบันฯจะออกใบรับรองให้  

สำหรับมาตรฐานและคุณสมบัติของผ้าท่ีสถาบัน ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ ประกอบด้วย 1.  สามารถกรองฝุ่นละอองขนาดเล็ก 0.5 ไมครอน ไม่น้อยกว่า 65% โดยคุณสมบัติดังกล่าวยังสามารถกัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก พีเอ็ม 2.5 ได้ 2. การซึมผ่านได้ของอากาศ (1 – 50 ซีซี ต่อพื้นที่ตารางเซนติเมตรต่อวินาที) โดยหากอากาศยิ่งผ่านได้มากประสิทธิภาพ การป้องกันฝุ่นละอองไอจามก็จะยิ่งน้อย  3. ความคงทนของสีต่อการซักอยู่ระดับปานกลาง 4. คุณภาพของสีสารเคมีที่ใช้ย้อมและคุณภาพผ้า ต้องปลอดภัยไม่มีสารก่อมะเร็ง 

ท้ังนี้ ผู้ประกอบการท่ีต้องการผลิตหน้ากากภายใต้ คุณสมบัติดังกล่าว สามารถยื่นเรื่องและชนิดผ้าให้สถาบันฯได้ตรวจสอบ โดย จะมีกระบวนการทดสอบและตรวจสอบสถานที่ผลิต เพื่อสุ่มตัวอย่าง โดยใช้เวลา 7 วันเมื่อผู้ประกอบการได้ทดสอบผ่านหลักเกณฑ์ดังกล่าว และได้รับการอนุมัติให้ใช้สัญลักษณ์คุณภาพ Smart Fabric ผู้ประกอบการมีสิทธิ์ในการใช้ป้ายแขวน (Hang tag) Smart Fabric แสดงการทดสอบและคุณสมบัติพิเศษ ที่ได้ผ่านการรับรอง บนผลิตภัณฑ์หน้ากากผ้า หรือบนบรรจุภัณฑ์ แผ่นโฆษณา และการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์บนสื่อต่าง ๆ ได้ เพื่อเป็นการสื่อสารถึงผู้บริโภค สร้างความเชื่อมั่นในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หน้ากากผ้า ที่มีความปลอดภัย โดยทันทีที่ผลการทดสอบออกสถาบันฯ จะเร่งประชาสัมพันธ์เผยแพร่ใน เวปไซต์ www.thaitextile.org