ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธอส. ชี้ตลาดบ้านมือสองแนวโน้มกระเตือง

  • ไตรมาส 1 ปี 2565  ประกาศขายเฉลี่ยต่อเดือน 137,957 หน่วย 
  • มูลค่าเฉลี่ยต่อเดือน 937,992 ล้านบาท
  • บ้านเดี่ยวยังเป็นที่สนใจตามถีชีวิตใหม่

 ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า ในไตรมาส 1 ปี 2565 พบว่าสถานการณ์การประกาศขายบ้านมือสองในตลาดมีความเคลื่อนไหวในทิศทางการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเดือนที่มีจำนวนหน่วยและมูลค่าที่อยู่อาศัยมือสองประกาศขายมากที่สุด ได้แก่ เดือนมีนาคม ซึ่งมีจำนวน 155,027 หน่วย มูลค่า 1,027,953 ล้านบาท 

โดยประเภทที่อยู่อาศัยมือสองที่ประกาศขายสะสมบนเว็บไซต์ในไตรมาส 1 ปี 2565 เรียงลำดับตามจำนวนหน่วยที่ประกาศขายสะสมเฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุด มีดังนี้ 

1) บ้านเดี่ยว มีจำนวนหน่วยเฉลี่ยต่อเดือน 55,205 หน่วย (สัดส่วนร้อยละ 40.0) มีมูลค่าเฉลี่ยต่อเดือน 499,671 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 53.3) 

2) ห้องชุด จำนวนหน่วยเฉลี่ยต่อเดือน 40,660 หน่วย (สัดส่วนร้อยละ 29.5) มีมูลค่าเฉลี่ยต่อเดือน 302,231 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 32.2)

3) ทาวน์เฮ้าส์ จำนวนหน่วยเฉลี่ยต่อเดือน 36,391 หน่วย (สัดส่วนร้อยละ 26.4) มีมูลค่าเฉลี่ยต่อเดือน 110,753 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 11.8)

4) อาคารพาณิชย์ จำนวนหน่วยเฉลี่ยต่อเดือน 3,552 หน่วย (สัดส่วนร้อยละ 2.6) มีมูลค่าเฉลี่ยต่อเดือน 18,150 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 1.9)

5) บ้านแฝด จำนวนหน่วยเฉลี่ยต่อเดือน 2,149 หน่วย (สัดส่วนร้อยละ 1.6) มีมูลค่าเฉลี่ยต่อเดือน 7,186 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 0.8) 

 ส่วนจังหวัดที่มีที่อยู่อาศัยมือสองประกาศขายในไตรมาส 1 ปี 2565 อยู่ในกรุงเทพมหานครมากที่สุด มีจำนวนหน่วยเฉลี่ยต่อเดือน 54,627 หน่วย (สัดส่วนร้อยละ 39.6 ของทั้งประเทศ) และมีมูลค่าเฉลี่ยต่อเดือน 581,059 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 61.9)  ส่วนจังหวัดที่มีจำนวนหน่วยประกาศขายเฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุด สำหรับลำดับที่ 2 – 10 ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี ชลบุรี เชียงใหม่ ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ ภูเก็ต และนครราชสีมา ตามลำดับ ทั้งนี้ 10 จังหวัดดังกล่าวมีสัดส่วนจำนวนหน่วยเฉลี่ยต่อเดือนรวมกัน เท่ากับร้อยละ 75.5 ของทั้งประเทศ และมีสัดส่วนมูลค่าเฉลี่ยต่อเดือนรวมกันร้อยละ 88.6 

ขณะที่ ราคาที่อยู่อาศัยมือสองทุกประเภทที่มีการประกาศขายในไตรมาส 1 ปี 2565 มีจำนวนหน่วยประกาศขายเฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุดในระดับราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาท โดยมีจำนวนหน่วยเฉลี่ยต่อเดือน 23,295 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 16.9 ส่วนระดับราคาที่มีจำนวนหน่วยประกาศขายเฉลี่ยต่อเดือนน้อยที่สุดคือ ระดับราคา 7.51 – 10.00 ล้านบาท โดยมีจำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 7,432 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 5.4 

 เมื่อพิจารณาภาพรวมของปี 2564 พบว่า มีจำนวนหน่วยประกาศขายเฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุดในระดับราคามากกว่า 3.01 – 5.00 ล้านบาท โดยมีจำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 25,219 หน่วย (สัดส่วนร้อยละ 17.3) มูลค่าเฉลี่ยต่อเดือน 99,621 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 10.1)

 ส่วนระดับราคาที่มีจำนวนหน่วยประกาศขายเฉลี่ยต่อเดือนน้อยที่สุดคือ ระดับราคา 7.51 – 10.00 ล้านบาท โดยมีจำนวนหน่วยเฉลี่ยต่อเดือน 7,960 หน่วย (สัดส่วนร้อยละ 5.5) และมีมูลค่าเฉลี่ยต่อเดือน 69,509 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 7.0)