“ศุภชัย” แจง กมธ.ยังไม่สรุป การปลูกกัญชาในครัวเรือน 10 ต้น

  • พร้อมเปิดรับฟังข้อมูลจากทุกฝ่ายในทุกประเด็น 
  • ย้ำเร่งพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ…. ให้ทันตามกรอบเวลา 90 วัน 

นายศุภชัย ใจสมุทร ประธานกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ… กล่าวถึงการให้ปลูกกัญชาได้ ครัวเรือนละ 10 ต้นว่า ขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุป ต้องรอมติจากกรรมาธิการฯ ก่อน แต่ก็พร้อมเปิดรับฟังข้อมูลจากทุกฝ่ายในทุกประเด็น เมื่อมีการกำหนดกรอบ กรรมาธิการมีการเสนอว่า สิ่งที่ควรจะมีอยู่ในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ควรจะมีเรื่องอะไรบ้าง ทั้งในเรื่องของการปลูก ปลูกประเภทไหนบ้าง ปลูกเพื่อใช้ในครัวเรือน ควรจะมีกี่ต้น ปลูกในเชิงการพาณิชย์ การกำหนดขนาดต้น (S-M-L) ทั้งหมดเป็นแนวคิดเบื้องต้น เรื่องการออกกฎหมายคุ้มครองบุคคลที่เราจะต้องให้ความคุ้มครอง เช่น ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี หญิงตั้งครรภ์ ให้นมบุตร หรือกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ และการทำให้สังคมปลอดภัยจากกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติด แต่มีสารเสพติดอยู่จะต้องพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบ

นายศุภชัย กล่าวต่อว่า จากกรณีที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ห่วงใย กังวล กรรมาธิการได้มีการรับฟังทุกประเด็น ยืนยันแนวคิดเรื่องของการให้มีกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นหลักของกฎหมายฉบับนี้ ขออย่างได้ห่วงใย และให้เกิดความสบายใจว่าวันนี้คณะกรรมาธิการทุกภาคส่วน ไม่ประสงค์ที่จะให้สังคมต้องได้รับผลกระทบจากการทำให้กัญชาเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสังคม

เมื่อถามถึงเรื่อง การปลูกกัญชา 10 ต้น นายศุภชัย กล่าวว่า การพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ กำลังเร่งดำเนินการให้ทันตามกรอบเวลา 90 วัน พร้อมมองว่า การปลูกบ้านเรือนละ 10 ต้น เพียงพอต่อการใช้ในครัวเรือนแล้ว แต่กรณีที่เป็นผู้ป่วยอาจจะต้องขออนุญาตในการปลูกเพิ่มจากจำนวนที่กำหนดได้เพื่อให้เพียงพอในการใช้ โดยให้ได้รับการอนุญาตจากแพทย์ ซึ่งมีแพทย์เวชกรรม แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ แพทย์พื้นบ้าน ซึ่งก็สามารถไปขอได้สรุปก็คือ 10 ต้นยังไม่สรุป 

“นอกจากนี้ ได้มีการให้นานาชาติ ดูกฎหมายฉบับนี้แล้ว ไม่ได้ดำเนินการที่ขัดต่อสิ่งที่ลงนามเป็นภาคีสมาชิกในอนุสัญญาเดี่ยว โดยวันนี้ช่วงเช้าได้เชิญกระทรวงการต่างประเทศเข้ามาทำความเข้าใจในเรื่องการลงนามในสนธิสัญญาต่างๆ และ INCB คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศของ UN มีข้อห่วงกังวลอะไรบ้าง ได้เข้าร่วมด้วย” นายศุภชัย กล่าว