ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ร่างพ.ร.ป.เลือกตั้งฯสูตรหาร 100 ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

วันนี้ (30พ.ย.) ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.(ฉบับที่…) พ.ศ….ตราขึ้นโดยถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญมาตรา 132 และร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.(ฉบับที่…) พ.ศ…มาตรา25 ไม่มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 93 และมาตรา 94 และมีมติโดยเสียงข้างมาก 7 ต่อ 2วินิจฉัยว่าร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.(ฉบับที่…) พ.ศ…มาตรา26ไม่มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 93 และมาตรา 94

ทั้งนี้คดีดังกล่าวเป็นกรณีที่ประธานรัฐสภา ส่งความเห็นของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 105คน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 วรรคหนึ่ง (1) ประกอบมาตรา 132 ว่าร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส(ฉบับที่.. ) พ.ศ. …. มาตรา25 และ มาตรา 26 ซึ่งเป็นบบัญญัติเกี่ยวกับวิธีการคำนวณจำนวน ส.ส.บัญชีรายชื่อ มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 93มาตรา 94หรือไม่ และตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่

อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่23พ.ย.ที่ผ่านศาลรัฐธรรมนูญก็มีมติเป็นเอกฉันท์ร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 3 มาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 9 และมาตรา 10 ไม่มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 45 มาตรา 83 มาตรา 86 มาตรา 90 มาตรา 91 และมาตรา 258 ก.ด้านการเมือง (2)