“ศักดิ์สยาม” สั่งกรมเจ้าท่าสแกน “ท่าเรือ-เรือ เพื่อการท่องเที่ยว”ในลำน้ำเจ้าพระยาหวังยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและดำเนินการภารกิจตามกฎหมาย กฎ คำสั่ง หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปฯ ของกรมเจ้าท่า(กจท.) ว่า ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติใบอนุญาตประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเลซึ่งเป็นกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภคอันกระทบกระเทือนถึงความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน ตามข้อ 3 (9) แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2542 จำนวน 2 ราย , และพิจารณาอนุมัติการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเลซึ่งเป็นกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภคอันกระทบกระเทือนถึงความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน ตามข้อ 3 (9) แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2542 จำนวน 11 ราย โดยคณะอนุกรรมการฯ ตามคำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 302/2564 สั่ง ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

รวมถึงได้พิจารณาอนุญาตให้เรือของบุคคลผู้ไม่ต้องด้วยลักษณะที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยทำการค้าในน่านน้ำไทยตามมาตรา 47 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 จำนวน 3 ราย โดยคณะอนุกรรมการฯ ตามคำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 303/2564 สั่ง ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ประกาศ ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ

นอกจากนั้นได้สั่งการเพิ่มเติมให้กรมเจ้าท่าดำเนินการตรวจสอบการขออนุญาต ความปลอดภัย การใช้เรือท่องเที่ยวและสันทนาการในแม่น้ำเจ้าพระยา และตรวจสอบการขออนุญาตท่าเรือในการทำเป็น Yacht Club ในบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ช่วงพระนครศรีอยุธยาจนถึงสมุทรปราการ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการในกิจการต่าง ๆ เป็นไปเพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์เท่าที่จำเป็น และคงรักษาประโยชน์ของธุรกิจประกอบกิจการเรือของไทย

ทั้งนี้ตนได้สั่งการให้คณะกรรมการกลั่นกรองและดำเนินการภารกิจตามกฎหมาย กฎ คำสั่ง หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปฯ ของกรมเจ้าท่า ดำเนินการด้วยความรอบคอบ โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด