“ศักดิ์สยาม”ไฟเขียวต่ออายุใบอนุญาตท่าเรือเดินทะเล-เรือ รองรับส่งเสริมการเปิดประเทศและขนส่งสินค้าโลจิสติกส์

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและดำเนินการภารกิจตามกฎหมาย กฎ คำสั่ง หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปฯ ของกรมเจ้าท่า ว่า ที่ประชุมพิจารณาอนุญาตเช่าหรือใช้เรืออื่นที่มิใช่เรือไทยในการขนส่งทางทะเล จำนวน 1 ลำ รวมถึงพิจารณาการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเลจำนวน 20 แห่งซึ่งแบ่งเป็นการขนส่งสินค้าทั่วไป 12 แห่ง และขนส่งสินค้าอันตราย 8 แห่ง 

นอกจากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการ    ท่าเรือเดินทะเล จำนวน 1 แห่ง (ขนส่งสินค้าอันตราย) และพิจารณาอนุญาตให้เรือของบุคคลผู้ไม่ต้องด้วยลักษณะที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยทำการค้า   จำนวน 2 ลำ ใช้เรือต่างประเทศในประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ประกาศ ตามที่กฎหมายกำหนดทุ ทั้งนี้การต่ออนุญาตต่างๆนั้นเพื่อส่งเสริมการเปิดประเทศและการขนส่งสินค้าโลจิสติกส์