“ศักดิ์สยาม”ไฟเขียวขนส่งขยายเวลาผ่อนผันไรเดอร์ ป้ายดำไปอีก60วันลดผลกระทบ-ย้ำ!จะบริการสาธารณะต้องมาขึ้นทะเบียนให้ถูกกฎหมาย

“ศักดิ์สยาม”ไฟเขียวขนส่งทางบกขยายเวลาให้กลุ่มไรเดอร์ และผู้บริหาร “Grab” ยืดเวลาตัดระบบ Grabbike (win) ออกไปอีก 60วัน จากหมดเขต 15 ก.ค. เพื่อลดผลกระทบผู้ให้ ใช้บริการ และให้เจ้าของป้ายดำมาเปลี่ยนเป็นป้ายเหลืองให้ถูกกฎหมายก่อนให้บริการสาธารณะ  คมนาคมย้ำ!การขึ้นทะเบียนรถสาธารณะให้ถูกต้องจะช่วยให้มีตรวจสอบผู้ให้-ผู้ใช้บริการได้ หากมีเหตุร้ายหรือปัญหาเกิดขึ้น 

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า จากที่มีกลุ่มไรเดอร์ที่ใช้รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล(ป้ายดำ)มาให้บริการเป็นรถสาธารณะ ได้มายื่นข้อเรียกร้องต่อกระทรวงคมนาคมเพื่อให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากกรณีบริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน “Grab” จะหยุดการให้บริการ Grabbike (win) ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.65 เป็นต้นไปนั้น  ตนได้มอบนโยบายให้กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เร่งแก้ไขในปัญหาดังกล่าว แต่การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในการให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน สำหรับรถจักรยานยนต์รับจ้าง ซึ่งจะต้องไม่มีการให้บริการที่นำไปสู่การกระทำผิดกฎหมายเด็ดขาด  

นอกจากนั้นได้ในโยบายขนส่งทางบกอีกว่า เพื่อเป็นการลดปัญหา และเปิดให้เจ้าของรถมาลงทะเบียนให้ถูกกฎหมายทั้งหมด ได้ให้ ขนส่งทางบกขยายระยะบังคับที่จากเดิมจะต้องหยุดให้บริการตั้งแต่ 15 ก.ค. เป็นขยายให้ไปอีกไม่เกิน 60วัน นับจากวันที่ 16 ก.ค.เป็นต้นไป ซึ่งในระยะ 60วัน ทางขนส่งทางบกจะต้องประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจให้เจ้าของรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลเข้าใจว่า หากจะมาให้บริการสาธารณะต้องมาขึ้นทะเบียนและดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งระเบียบดังกล่าวจะช่วยให้ ทั้งผู้ให้บริการและรับบริการสาธารณะสามารถตรวจสอบได้ อย่างไรก็ตามทางขนส่งทางบกจะต้องมีการนำประเด็นการขอขยายระยะเวลาออกไปอีกไม่เกิน 60 วันเสนอให้คณะกรรมการขนส่งทางบก พิจารณาอนุมัติด้วย

“ขณะนี้มีผู้ที่นำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล มาให้บริการสาธารณะ หรือ ป้ายดำในระบบยังไม่มาขึ้นทะเบียน ขณะนี้มีประมาณ 10,000 คัน ดังนั้นในช่วงที่จะขยายระยะเวลาผ่อนผันออกไป ทางขนส่งทางบกจะต้องสร้างความเข้าใจกับรถป้ายดำมาขึ้นทะเบียนให้ถูกต้อง ซึ่งในจำนวนนีี้ จะมีทั้งผู้ให้บริการ รถส่งอาหารด้วย ในเมื่อจะทำเป็นอาชีพบริการสาธารณะก็ต้องมาทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย หากทำให้ถูกต้องก็จะให้เป็นระบบมากขึ้น ยืนยันว่าหากเกินระยะเวลาผ่อนผันแล้ว หากนำรถส่วนบุคคลมาให้บริการถือว่าผิดกฎหมาย”

ด้านนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก(ขบ.) เปิดเผยว่า  ขนส่งทางบกได้มีการหารือร่วมกับตัวแทน กลุ่มไรเดอร์ทั้งรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (ป้ายดำ) และรถจักรยานยนต์สาธารณะ (ป้ายเหลือง) ที่ยื่นข้อเรียกร้อง พร้อมกับเชิญนายวรฉัตร ลักขณาโรจน์ กรรมการบริหาร (Executive Director) บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด พิจารณาแนวทางในการช่วยเหลือการประกอบอาชีพให้ถูกต้องตามกฎหมาย. โดยมีเป้าหมายในการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะให้ทุกกลุ่มสามารถประกอบอาชีพภายใต้กรอบของกฎหมาย ให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทยในปัจจุบัน 

ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบข้อมูลความเดือดร้อนของกลุ่มไรเดอร์ที่ชัดเจนรวมถึงข้อเท็จจริงต่าง ๆ และสามารถนำไปพิจารณากำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (ป้ายดำ) ที่ได้รับผลกระทบได้อย่างเหมาะสม กรมการขนส่งทางบก จะเปิดรับลงทะเบียนให้ผู้ขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (ป้ายดำ) ที่ประสงค์จะให้บริการรับส่งผู้โดยสารผ่านระบบแอปพลิเคชันทุกแพลตฟอร์ม สามารถลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Google Forms “ลงทะเบียน Rider ผู้ได้รับผลกระทบ” ได้ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายนถึง 26 กรกฎาคม 2565 

และเมื่อครบกำหนดแล้ว จะนำข้อมูลมาพิจารณาแนวทางและวิธีการจัดระเบียบการรับส่งผู้โดยสารด้วยรถจักรยานยนต์ผ่านระบบแอปพลิเคชันร่วมกับคณะกรรมการประจำกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วยกรมการขนส่งทางบก กองบัญชาการตำรวจนครบาล กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะ (ป้ายเหลือง) โดยจะพิจารณาแนวทางการเปิดให้ ผู้ขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (ป้ายดำ) ที่ประสงค์จะจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะ (ป้ายเหลือง) เข้าสู่ระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายภายในเวลาที่กำหนดต่อไป 

พร้อมทั้งจะเร่งสร้างความเข้าใจกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน ทุกแพลตฟอร์มต้องปรับปรุงแอปพลิเคชันให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด เพื่อให้เกิดเป็นธรรมในการให้บริการ และไรเดอร์สามารถประกอบอาชีพภายใต้กรอบของกฎหมาย โดยในระหว่างที่ กรมการขนส่งทางบก มีการเปิดรับลงทะเบียนไรเดอร์ทุกแพลตฟอร์มเพื่อรับทราบข้อมูลความเดือดร้อนที่ชัดเจน และหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่กรมการขนส่งทางบกได้มีหนังสือถึง Grab เพื่อให้พิจารณาหยุดการให้บริการ Grabbike (win) ภายใน 30 วัน ซึ่งครบกำหนดวันที่ 15 ก.ค. 65 นั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ใช้บริการและไรเดอร์ กรมการขนส่งทางบกจะพิจารณาขยายระยะเวลาดังกล่าวเพื่อให้กลุ่มไรเดอร์สามารถปฏิบัติตามแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมาย ที่ถูกต้องต่อไป ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นไปเพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพขับรถจักรยานยนต์สาธารณะสามารถประกอบอาชีพร่วมกันได้ มีการให้บริการถูกต้องตามกฎหมาย เป็นธรรม และประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด