“ศักดิ์สยาม”ชูแนวคิด“วิถีแห่งระบบปลอดภัย พัฒนาโครงข่ายถนน ขับขี่ปลอดภัย”-พร้อมโชว์ยางพาราหุ้มกำแพงคอนกรีตบนเวทีสหประชาชาติ

“ศักดิ์สยาม”ขึ้น เวทีสหประชาชาติ กล่าวถ้อยแถลงการประชุม Supporting Event for the High – Level Meeting on Road Safety ระบุไทยใช้แนวคิด “วิถีแห่งระบบที่ปลอดภัย” พัฒนาโครงข่ายถนน และสภาพแวดล้อม ขับขี่ให้ปลอดภัย พร้อมโชว์ยางพาราหุ้มกำแพงคอนกรีตบนเวทีนานาชาติ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ร่วมกล่าวถ้อยแถลงในการประชุม Supporting Event for the High – Level Meeting on Road Safety เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 64 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ผ่านรูปแบบออนไลน์ ซึ่งจัดโดยสำนักงานประธานสมัชชาสหประชาชาติ (the Office of the President of the General Assembly: PGA) ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเตรียมการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านความปลอดภัยทางถนน  (High-level meeting of the General Assembly on Road Safety) โดยเน้นย้ำความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการพัฒนาความปลอดภัยทางถนนให้ไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ซึ่งในปี 65  เป็นเวทีสำหรับประชาคมระหว่างประเทศในการนำเสนอการดำเนินการนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนน หารือเกี่ยวกับความท้าทายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแสดงความมุ่งมั่นในการสนับสนุนความปลอดภัยทางถนน  

ทั้งนี้ การเข้าร่วมดังกล่าว นายศักดิ์สยาม ได้รับเชิญจากนาย Abdulla Shahid ประธานสมัชชาสหประชาชาติให้ร่วมกล่าวถ้อยแถลงในประเด็นการดำเนินนโยบายของไทยในการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยทางถนน ร่วมกับผู้แทนจากประเทศสมาชิกในแต่ละภูมิภาค รองเลขาธิการสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศด้านความปลอดภัยทางถนน ภาคประชาสังคม หน่วยงานด้านการศึกษา ตลอดจนองค์การระหว่างประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยนายศักดิ์สยาม ได้กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมได้ให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยทางถนนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ และลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนประกอบด้วย 3 มิติ มิติผู้ขับขี่ มิติรถยนต์ และมิติสภาพแวดล้อม และถนน ซึ่งต้องอาศัยการบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

รวมไปถึงการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนในการดำเนินการเพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนลง 50% ภายในปี ค.ศ. 2030 ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ  โดยที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมได้มีการดำเนินนโยบาย และมาตรการที่หลากหลายเพื่อแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยทางถนน เช่น การร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการบังคับใช้กฎหมายการจราจรอย่างเข้มข้นตลอดทั้งปี 

นอกจากนั้นยังมีการนำระบบเทคโนโลยี GPS มาใช้ในการกำกับ ดูแล และติดตามพฤติกรรมการขับขี่รถโดยสารสาธารณะ และรถบรรทุกสินค้า การกำกับดูแลความพร้อมของสภาพยานหานะผ่านระบบการตรวจสภาพที่เข้มข้น และการตั้งจุดตรวจ Checking Point สำหรับรถสาธารณะทั่วประเทศ 

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตามยังได้มีการปรับใช้แนวคิด “วิถีแห่งระบบที่ปลอดภัย หรือ Safe System Approach” ในการพัฒนาโครงข่ายถนน และสภาพแวดล้อมด้านการขับขี่ให้ปลอดภัย โดยได้นำนวัตกรรมแผ่นยางพาราหุ้มกำแพงคอนกรีต(Rubber Fender Barrier: RFB) มาติดตั้งใช้บนโครงข่ายถนนเพื่อลดความรุนแรงของอุบัติเหตุทางถนน ลดโอกาสในการชนประสานงา การนำเทคโนโลยีสารสนเทศให้ข้อมูลการเดินทาง (Traffic Information System) ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลสภาพอากาศ สภาพการจราจร และสภาพเส้นทาง เพื่อให้ผู้ขับรู้ข้อมูลสภาพแวดล้อมล่วงหน้า 

นายศักดิ์สยาม ยังได้กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังได้แสดงความมุ่งมั่นของกระทรวงคมนาคมในการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยทางถนน  โดยได้กำหนดเป็นวาระแห่งชาติให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างจริงจัง เพื่อการบรรลุเป้าหมายตามกรอบการพัฒนาของโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ด้านความปลอดภัยทางถนน