“ศักดิ์สยาม”จี้ สนข.เดินหน้าศึกษาโครงการ”แลนด์บริดจ์-MR-Map” หวังเพิ่มขีดความสามารถคมนาคมขนส่งของประเทศ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยหลังร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข ครบรอบ 20 ปี ว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อนำพาประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน สนข. เป็นองค์กรที่ปฏิบัติภารกิจและมีบทบาทในการเสนอแนะนโยบายและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนงานต่าง ๆ ด้านการคมนาคมขนส่งและจราจรทุกโหมดการเดินทางทั้ง 4 มิติ คือ ทางถนน ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ

ทั้งนี้ สนข.ถือเป็นหน่วยงานที่ผลักดันและขับเคลื่อนแผนงาน โครงการและมาตรการต่าง ๆ ให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง   ได้ให้นโยบาย สนข.ให้เร่งศึกษาโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจเชื่อมโยงทะเลฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน (แลนด์บริดจ์) ในรูปแบบ One Port Two Sides เพื่อเป็นประตูการค้าในการนำเข้าและส่งออกใหม่ที่สำคัญของไทย ภูมิภาคอาเซียน และจีนตอนใต้ รวมถึงศึกษาโครงข่ายการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง (MR-Map) เนื่องจากทั้ง 2 โครงการเป็นการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพฯ และเมืองใหญ่ในภูมิภาค เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าจากแหล่งผลิตไปสู่แหล่งบริโภค เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ในราคาที่เหมาะสม อีกทั้งช่วยให้การขนส่งสินค้ามีต้นทุนการขนส่งที่ถูกลง ทำให้สินค้าไทยสามารถไปแข่งขันในต่างประเทศได้    

นายศักดิ์สยาม  กล่าวต่อว่า ที่สำคัญ สนข. เป็นหน่วยงานหนึ่งของกระทรวงที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการขยายตัวและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต ขณะเดียวกันยังยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน