“ศักดิ์สยาม”จับมือทูตออสเตรีย หวังร่วมมือให้ผลักดันส่งเสริมการคมนาคม ในไทยเป็นฮับของอาเซียน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลังให้ Mr. Günther Sucher อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ ณ สถานเอกอัครราชทูตออสเตรียประจำประเทศไทยเข้าพบว่า ได้มีการหารือร่วมกันในประเด็นการสนับสนุนและส่งเสริมการคมนาคมในประเทศไทย  ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้กล่าวถึงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของไทยตามมติของนายกรัฐมนตรี พร้อมนำเสนอความคืบหน้าโครงการสำคัญภายใต้การดูแลของกระทรวงคมนาคม ทั้งในเรื่องของ 1.แผนพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าของกระทรวงคมนาคม 2565-2580 , 2.การพัฒนาระบบรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งในปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จและเปิดให้บริการแล้ว จำนวน 11 เส้นทาง จากทั้งหมด 14 เส้นทาง และ 3. การบูรณาการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับระบบราง และ 4.โครงการ Landbridge ที่มีการบูรณาการแผนพัฒนารถไฟทางคู่และรถไฟทางเร็วสูงทั่วประเทศ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเส้นทางคมนาคม (Hub) ของอาเซียน 

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือในประเด็นต่าง ๆ อาทิ แนวทางการแก้ไขปัญหาจราจรในการคมนาคมขนส่งทุกรูปแบบ (Traffic Solutions) จากบริษัท ATC Austrian Technology Cooperation  และบริษัท Doppelmayr Seilbahnen   และ Mr. Josef Auer ที่ปรึกษาบริษัทฯ รวมถึงความคืบหน้าต่อร่างผนวกของความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการรถไฟระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงคมนาคม นวัตกรรม และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย