“วงษ์สยามก่อสร้าง” รุดยื่นหนังสือถึง กมธ.ป.ป.ช. สภาผู้แทนราษฎร ตรวจสอบผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ของ กปน.

  • จัดเต็มทั้งเอกสาร ข้อมูลประกอบ การยื่นประกวดราคากับทาง กปน.
  • ย้ำ กปน.แจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างให้บริษัทฯ ทราบ โดยไม่ปรากฎรายละเอียด ไม่ชี้แจงให้เข้าใจได้โดยชัดเจน
  • เหตุที่บริษัทขาดคุณสมบัติอย่างไร และใช้เหตุผลอย่างไรในการพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา
  • ชี้ กปน. ประวิงเวลาในการดำเนินการพิจารณาผลการเสนอราคา
  • ไม่ดำเนินการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง ได้พิจารณาข้ออุทธรณ์ของบริษัทฯ แล้ว
  • ลั่นการอุทธรณ์ของบริษัทฟังขึ้น และมีผลต่อการจัดซื้อและจัดจ้าง อย่างมีนัยสำคัญ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.65 ที่ผ่านมา บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ได้จัดทำหนังสือเรื่องขอให้ตรวจสอบการดำเนินการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างขยายกำลัง การผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ของการประปานครหลวง (กปน.) เพื่อยื่นหนังสือให้แก่ พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร โดยมีรายเอียดดังต่อไปนี้

7 มิถุนายน 2565

เรื่องขอให้ตรวจสอบการดำเนินการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างขยายกำลัง การผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ของการประปานครหลวง (กปน.) 

เรียน ประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร 

(พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1.ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด 800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา GE-MS5/6-9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 3 แผ่น

2.เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่                     GE-MS5/6-9 จำนวน 8 แผ่น

3.หนังสือรับรองผลงานของการประปาส่วนภูมิภาค ที่ มท.55621-2/10321 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2564งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 แผ่น

4.หนังสือการประปาส่วนภูมิภาค ที่ มท.55621-2/1495 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2565 เรื่อง ตอบข้อหารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลงาน จำนวน 1 แผ่น

5.แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ มท 5450-3-1.2/7250 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2565 จำนวน 3 แผ่น

6.ตารางเปรียบเทียบราคาของผู้ยื่นของเสนอ จำนวน 1 แผ่น

7.แบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (อธ2) ที่ วส./065/03 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2565 จำนวน 5 แผ่น

8.แบบถังตกตะกอน งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 แผ่น

9.ผังการผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 แผ่น

10.แบบบ่อผสมเร็วและแบ่งน้ำ งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค                       สาขาสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 แผ่น

11.หนังสือการประปานครหลวง ที่ มท 5450-3-1.2/13627 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เรื่อง แจ้งผล การพิจารณาอุทธรณ์ สัญญา GE-MS-5/6-9 จำนวน 4 แผ่น

12.หนังสือการประปานครหลวง ที่ มท 5450-3-1.2/14872 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เรื่อง ขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมในการยื่นข้อเสนอ สัญญา GE-MS-5/6-9 จำนวน 2 แผ่น

13.หนังสือบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ที่ วส./065/06 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เรื่อง ชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมในการยื่นข้อเสนอ สัญญา GE-MS-5/6-9 จำนวน 6 แผ่น 

14. หนังสือของนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบว่าคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ การประปานครหลวง เข้าข่ายกระทำความผิดตามความในพระราขบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 120 หรือไม่ จำนวน 4 แผ่น

15.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 และ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 จำนวน 13 แผ่น

เนื่องด้วย การประปานครหลวง (กปน.) ได้แจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการงานจ้างก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด 800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา GE-MS5/6-9 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5. ว่า บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ไม่ได้รับการคัดเลือกเพราะมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน และแจ้งเหตุผลที่ไม่ผ่านการพิจารณาเพียงแค่ว่า “บริษัทมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ ตามที่กำหนดในประกาศประกวดราคา ข้อ 11 และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 2.11” เท่านั้น ไม่ปรากฎรายละเอียดและไม่ได้ชี้แจงหรืออธิบายให้บริษัทเข้าใจได้โดยชัดเจนว่า บริษัทขาดคุณสมบัติอย่างไร และใช้เหตุผลอย่างไรในการพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอ ราคา ทั้งที่ บริษัทฯ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 6,150,000,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงินจำนวน376,973,718.58 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) อีกทั้งราคายังต่ำกว่าผู้ยื่นเสนอราคารายอื่นๆ ทั้งหมด รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6. เป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องยื่นหนังสืออุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7. นั้น  

ต่อมา กปน. ได้มีหนังสือตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11. เพื่อแจ้งบริษัทฯ ว่า คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และ ข้อร้องเรียนกรมบัญชีกลาง ได้พิจารณาข้ออุทธรณ์ของบริษัทฯ แล้ว ปรากฎว่า การอุทธรณ์ของบริษัทฟังขึ้น และมีผลต่อการจัดซื้อและจัดจ้างอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีความเห็นว่าข้อเสนอของบริษัทฯ เป็นไปตามเงื่อนไข                ที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 2.11 จึงให้ กปน. กลับไปดำเนินการในขั้นตอนการพิจารณาผลการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอให้ถูกต้องต่อไป ตามนัยมาตรา 119 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 15. นอกจากนี้ มาตรา 119 วรรคสาม ยังกำหนดให้ การวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด ดังนั้น กปน. จึงมีหน้าที่เพียงพิจารณาผลการเสนอราคาเท่านั้นและเมื่อนับจากวันที่ 21 เมษายน 2565 ซึ่ง กปน. ได้ทราบผลการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมบัญชีกลางจนถึงปัจจุบันกปน. ยังมิได้ประกาศผลการเสนอราคา ทั้งที่การพิจารณาราคาซึ่งมีตัวเลขชัดเจนไม่จำเป็นต้องใช้เวลาเนิ่นนานขนาดนี้ 

อีกทั้ง กปน ยังได้มีหนังสือตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12. ถึงบริษัทฯ ขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม โดยอ้างว่า มีประเด็นข้อมูลบางรายการที่ยังไม่ชัดเจน ทั้งที่ข้อเท็จจริง กปน. ได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ และข้อเสนอทางเทคนิคที่บริษัทยื่นเสร็จสิ้นและผ่านข้อกำหนด              ทั้งหมดแล้ว โดย กปน. ไม่ได้ท้วงติงในประเด็น “ยื่นเอกสารไม่ถูกต้องและครบถ้วน” และ “ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคไม่เป็นไปตามที่ประกาศ” แต่อย่างใด รายละเอียดปรากฎในแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5. นอกจากนี้ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3. กปน. ได้กำหนดไว้ในข้อ 6 หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา ประกอบกับข้อ 3.2 ส่วนที่ 2 (1) – (3) เอกสารทั้งหมด                            ที่ได้ยื่นข้อเสนอจะต้องผ่านการตรวจสอบพร้อมกัน จึงเป็นการยืนยันว่า กปน. ได้ตรวจสอบเอกสารและข้อเสนอทางเทคนิคจนครบถ้วนแล้ว การขอให้บริษัทชี้แจงเพิ่มเติมอีก ย่อมไม่เป็นไปตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลางที่สั่งให้ กปน. กลับไปดำเนินการในขั้นตอน              การพิจารณาผลการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอให้ถูกต้องเท่านั้น 

ดังนั้น กรณีที่ กปน. ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง อาจมีความผิดฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งเป็น บทกำหนดโทษที่บัญญัติไว้ตามมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกอบกับความผิดฐานเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามมาตรา 157 แห่งประมวลกฎหมายอาญา  ทำให้หน่วยงานภาครัฐได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการที่ กปน. มิได้จัดจ้างผู้เสนอราคารายต่ำสุด เป็นผลทำให้รัฐต้องเสียเงินแผ่นดินสูงกว่าที่ควรจะเป็น เกินกว่าสามร้อยล้านบาท   

ในการนี้ บริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดและได้รับความเสียหายจากการที่ กปน. ประวิงเวลาในการดำเนินการพิจารณาผลการเสนอราคา ทั้งที่ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง ได้พิจารณาข้ออุทธรณ์ของบริษัทฯ แล้วว่า การอุทธรณ์ของบริษัทฟังขึ้นและมีผลต่อการจัดซื้อและจัดจ้าง อย่างมีนัยสำคัญ แต่จนถึงบัดนี้ กปน. ยังมิได้ประกาศผลการเสนอราคา บริษัทฯ จึงขอร้องเรียนมายังท่านเพื่อให้ตรวจสอบการดำเนินการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำ ที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันพร้อมงานที่เกี่ยวข้องสัญญา GE-MS5/6-9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของ กปน. ตามที่ได้กราบเรียนมาในข้างต้น 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง  

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุฤทธิ์ เกิดสินธ์ชัย) กรรมการผู้จัดการ