ร.ฟ.ท.ไฟเขียว“ฟิกท์แอสโซซิเอท” พัฒนาระบบการเงินและการบัญชี

  • วงเงิน 300 ล้านบาท ต้องดำเนินการแล้วเสร็จ 1,461 วัน
  • นำระบบไอทีมาบูรณการข้อมูลในร.ฟ.ท.
  • ขยายผลไปสู่การจัดทำระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร

นายนิรุฒมณีพันธ์ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (...) เปิดเผยว่าร... ได้ลงนามในสัญญาจ้างบริษัทฟิกท์แอสโซซิเอทจำกัดเพื่อจัดทำฐานข้อมูลทางด้านการเงินและการบัญชีให้เป็นระบบสารสนเทศ (IT) สามารถบูรณาข้อมูลให้ทุกหน่วยงานในร... วงเงิน 301.5 ล้านบาทระยะเวลาการดำเนินงาน 1,461 วัน  ซึ่งที่ผ่านมาข้อมูลด้านการเงินและการบัญชีของร... ยังมีปัญหาอุปสรรคในการทำงานไม่สามารถตอบสนองการใช้งานสำหรับการบริหารจัดการและการตัดสินใจในการดำเนินงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการปิดบัญชีตามกำหนดของงวดปีบัญชีโดยนายนิรุฒมณีพันธ์ผู้ว่าการรถไฟฯให้ข้อมูลว่า การบูรณาการข้อมูลทั้งหมดของการรถไฟฯเพื่อให้การทำงานทั้งหมดของทุกหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดมีความถูกต้องลดระยะเวลาและขั้นตอนการดำเนินงานลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดและสำคัญที่สุดคือการช่วยติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  

ทั้งนี้วัตถุประสงค์หลักของโครงการจ้างพัฒนาระบบการเงินและการบัญชี (Financial Management Information System : FMIS) ของการรถไฟแห่งประเทศไทยมีดังนี้ 1) จัดทำระบบฐานข้อมูลทางด้านการเงินและการบัญชีให้เป็นระบบสารสนเทศแบบ Web Application เชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการระหว่างกันผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอย่างไร้รอยต่อ 2) พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานด้านการบัญชีให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 3) เพิ่มขีดความสามารถในการทำงานด้านการเงินและการบัญชีให้มีความถูกต้องรวดเร็วและลดระยะเวลาในการดำเนินงานข้อมูลไม่คลาดเคลื่อนซ้ำซ้อนและไม่ล้าสมัยสามารถทำการตรวจสอบย้อนหลังได้

4) พัฒนาระบบสารสนเทศที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆในแต่ระบบที่มีอยู่เดิมและ/หรือระบบใหม่ที่กำลังจะพัฒนาลดภาระงานในการบันทึกรายการข้อมูลซ้ำซ้อนและป้องกันมิให้เกิดความผิดพลาดในการบันทึกรายการข้อมูลทางบัญชี 5) พัฒนาระบบสารสนเทศที่มีระบบการปรับปรุงรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องเมื่อต้องการปิดบัญชีในแต่ละช่วงเวลา 6) พัฒนาระบบสารสนเทศที่มีรูปแบบรายงานทางการเงินและการบัญชีตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและมีรายงานการใช้งานตามที่ร... ต้องการเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องและ 7) ลดความยุ่งยากในการติดตามและรวบรวมแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงานประมาณและช่วยให้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ด้านนายสุชาติ ศรีวรางกูล ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทในเครือฟิกท์กรุ๊ปในฐานะกรรมการผู้จัดการบริษัทฟิกท์แอสโซซิเอทจำกัดกล่าวว่าฟิกท์แอสโซซิเอทได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ดำเนินโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ระบบแผนที่ (GIS) และระบบสารสนเทศ (MIS) เป็นงานสำรวจแนวเขตที่ดินของร... จำนวน 234,976 ไร่ทั่วประเทศบันทึกเป็นฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประโยชน์ในการบริหารสินทรัพย์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยมีมูลค่าสัญญา 314 ล้านบาทดังนั้นในครั้งนี้จึงเชื่อว่าร... ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของฟิกท์แอสโซซิเอททั้งในแง่ของความเชี่ยวชาญความเข้าใจในเนื้องานและการออกแบบระบบงานสารสนเทศที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 12 ปีโดยมีประสบการณ์ออกแบบจัดทำระบบและเป็นที่ปรึกษาด้านไอทีให้แก่หน่วยงานราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจมาอย่างต่อเนื่อง

โครงการ FMIS ที่ฟิกท์แอสโซซิเอทได้ดำเนินการในครั้งนี้สอดคล้องไปกับแนวทางของร... ที่จะมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นกลไกสำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนการรถไฟฯเข้าสู่การให้บริการยุคดิจิทัลเพื่อสามารถให้บริการแก่ประชาชนในยุคดิจิทัลได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพสอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและแผนฟื้นฟูการรถไฟฯซึ่งโครงการ FMIS จะเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีโดยมีเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยบริหารจัดการได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพปลอดภัยสามารถเชื่อมโยงกระบวนการทำงานและยกระดับขีดความสามารถขององค์กรโดยรวมได้ดียิ่งขึ้นการได้รับความเชื่อมั่นจากการรถไฟฯใน 2 โครงการเป็นความท้าทายและบทพิสูจน์ครั้งสำคัญของฟิกท์แอสโซซิเอทซึ่งผมเชื่อมั่นว่าจะสามารถส่งมอบงานคุณภาพเพิ่มประสิทธิภาพแก่การบริหารจัดการของการรถไฟฯซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปครับนายสุชาติกล่าวเน้นย้ำอย่างมั่นใจ

สำหรับบริษัทฟิกท์แอสโซซิเอทจำกัดนั้นเป็นหนึ่งในบริษัทในเครือฟิกท์กรุ๊ปเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของกลุ่มนักบริหารกลุ่มผู้เชี่ยวชาญกลุ่มนักวิชาการและวิศวกรที่ล้วนแต่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทำงานในสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องกว่า 20 ปีให้แก่หน่วยงานต่างๆทั้งภาคราชการรัฐวิสาหกิจเอกชนและองค์กรขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศบริษัทฟิกท์แอสโซซิเอทจำกัดมุ่งเน้นการให้บริการให้คำปรึกษาออกแบบพัฒนาและติดตั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศวิศวกรรมและการจัดการด้วยคุณภาพมาตรฐานระดับสากลโดยมีการบริหารงานและการดำเนินงานในรูปแบบใหม่ที่มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและตอบสนองความต้องการของลูกค้ามีวิสัยทัศน์และพันธะกิจในการดำเนินธุรกิจที่จะผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพบนพื้นฐานการทำงานอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยถือว่าระบบการจัดการคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ