ราชกิจจาฯ แพร่ประกาศ “ให้นายทหารรับราชการ” 771 นาย

วันที่ 14 กันยายน 2564 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ

ในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ จำนวน 771 นาย โดยมีตำแหน่งสำคัญ อาทิ ปลัดกระทรวงกลาโหม , ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) และผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) ฯลฯ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

เช็กรายชื่อได้ที่นี่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/044/T_0001.PDF