ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ระเบียบการทำหน้าที่ “ครม.รักษาการ”

  • ไม่ใช่เรื่องใหม่
  • แต่เหตุใดมีการเผยแพร่
  • ท่ามกลางกระแสยุบสภา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 15 ส.ค.ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้ทรัพยากรหรือบุคลากรของรัฐเพื่อกระทำการใดซึ่งจะมีผลต่อการเลือกตั้ง พ.ศ.2563 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 16 ส.ค.65 เป็นต้นมา

โดยระเบียบดังกล่าว เป็นการกำหนดเงื่อนไข การทำหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีรักษาการ ระหว่าง ที่อายุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง หรือมีการยุบสภาเพื่อให้เกิดความเสมอภาคและโอกาสทัดเทียมในการเลือกตั้ง โดยสาระสำคัญมี 6 ข้อ เป็นการกำหนดเงื่อนไขไม่ให้คณะรัฐมนตรีระหว่างรักษาการใช้ทรัพยากรของรัฐ หรือบุคลากรของรัฐ ที่มีผลต่อการเลือกตั้ง อาทิ ห้ามจัดประชุม ครม.สัญจร นอกสถานที่ ห้ามใช้งบประมาณของรัฐ ในการจัดประชุม อบรม บุคลากรของรัฐหรือเอกชน ห้ามสั่งการหรือมอบหมายให้มีการอนุมัติ เกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานรัฐ ห้ามสั่งการหรือมอบหมายให้มีการแจกจ่าย จัดสรรทรัพยากรของรัฐ โดยไม่มีเหตุอันควร

ห้ามใช้พัสดุหรือเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากหน่วยงานของรัฐ ห้ามใช้ทรัพยากรของรัฐ เช่นคลื่นความถี่ อุปกรณ์ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม และห้ามใช้งบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานรัฐ กรณีระเบียบไม่ได้กำหนดไว้หรือมีเหตุจำเป็น กกต.อาจกำหนดข้อยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามความในระเบียบได้

ทั้งนี้ ระเบียบดังกล่าวไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะเคยมีใช้บังคับมาตั้งแต่ปี 2551 แต่เนื่องจากมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2560  จึงได้มีการยกร่างระเบียบขึ้นใหม่ให้สอดคล้อง แต่เป็นที่น่าสังเกตว่านายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกกต.มีการลงนามตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค. 63 แต่เหตุใดจึงมีการเผยแพร่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 15 ส.ค.ที่ผ่านมาท่ามกลางกระแสข่าวทางการเมืองว่ารัฐบาลอาจมีการยุบสภาเร็วๆนี้ เนื่องจากปัญหาเรื่องวาระการดำรงตำแหน่ง 8 ปีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว. กลาโหม