ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ขยายเวลาเก็บ “ภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง”เป็นเดือนม.ค.66

  • ขยายเวลาของ”องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
  • ในการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  • ยืดเวลาของผู้เสียภาษีในการชำระภาษี

วันที่ 10 ธ.ค.65 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566

ด้วยคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐได้มีประกาศ เรื่อง กำหนด วันเริ่มใช้บัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 กำหนดให้ใช้บัญชีราคาประเมิน ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 1 มกราคม 2566 และประกาศ เรื่อง กำหนดแบบมาตรฐานสิ่งปลูกสร้างและบัญชี เทียบเคียงสิ่งปลูกสร้าง ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 กำหนดให้ใช้แบบมาตรฐานสิ่งปลูกสร้าง แบบตารางปริมาณงานก่อสร้าง และบัญชีเทียบเคียงสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

ส่งผลให้ในปี พ.ศ. 2566 จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้ง เปลี่ยนแปลงวิธีการกำหนดประเภทสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประกอบการคำนวณมูลค่าฐานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประกอบกับปัจจุบันหลายจังหวัดประสบปัญหาอุทกภัย ทำให้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของประชาชน ได้รับความเสียหาย แม้สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายแล้วก็ตาม แต่”องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”หลายแห่ง ยังไม่สามารถเข้าไปดำเนินการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อเตรียมการจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างประจำ ปี พ.ศ. 2566 ได้อย่างทั่วถึง

เพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบถ้วน รวมถึง บรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยให้กับประชาชนผู้เสียภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 14 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เห็นชอบให้ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาในพระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี พ.ศ. 2566 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 2 เดือน ดังนี้

1.ขยายกำหนดเวลาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างเพื่อประกาศ พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และข้อ 23 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 จากเดิมภายในเดือนพฤศจิกายน 2565 เป็นภายในเดือนมกราคม 2566

2.ขยายกำหนดเวลาของ”องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”ในการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และข้อ 3 ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษี และ รายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จากเดิมก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นก่อนวันที่ 1 เมษายน 2566

3.ขยายกำหนดเวลาของ”องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”ในการแจ้งการประเมินภาษี โดยส่งแบบ ประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี ตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และข้อ 6 ของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จากเดิมภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เป็นภายในเดือนเมษายน 2566

4.ขยายกำหนดเวลาของผู้เสียภาษีในการชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษี ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จากเดิมภายใน เดือนเมษายน 2566 เป็นภายในเดือนมิถุนายน 2566

5.ขยายกำหนดเวลาของผู้เสียภาษีในการผ่อนช าระภาษี ตามมาตรา 52 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และข้อ 3 ของกฎกระทรวง การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดังนี้

5.1 งวดที่หนึ่ง จากเดิมชำระภายในเดือนเมษายน 2566 เป็นชำระภายในเดือน มิถุนายน 2566

5.2 งวดที่สอง จากเดิมชำระภายในเดือนพฤษภาคม 2566 เป็นชำระภายในเดือน กรกฎาคม 2566

5.3 งวดที่สาม จากเดิมชำระภายในเดือนมิถุนายน 2566 เป็นชำระภายในเดือน สิงหาคม 2566

6.ขยายกำหนดเวลาของ”องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”ในการมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษี ที่มีภาษีค้างชำระ ตามมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จากเดิม ภายในเดือนพฤษภาคม 2566 เป็นภายในเดือนกรกฎาคม 2566

7.ขยายกำหนดเวลาของ”องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”ในการแจ้งรายการภาษีค้างชำระ ให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา ตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จากเดิมภายในเดือนมิถุนายน 2566 เป็นภายในเดือนสิงหาคม 2566

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย