ราชกิจจาฯ ออกประกาศ ยกเลิกสถานกักกันโควิดในรพ.ทางเลือก 12 แห่ง

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีโรคติดเชื้อโควิด – 19 เรื่อง ยกเลิกการเป็นสถานพยาบาลรองรับการเป็นสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ลงนามโดยนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีโรคติดเชื้อโควิด- 19

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า อาศัยอำนาจตามประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด- 19 เรื่อง หลักเกณฑ์แนวทางการกำหนดสถานที่กักกันที่รัฐกำหนด พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563 และได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563

ประกอบกับคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19)ที่ 5/254 ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 10) หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด- 19 จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด – 19 เรื่อง ยกเลิกการเป็นสถานพยาบาลรองรับการเป็นสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก(Alternative Hospital Quarantine)(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข้อ3 ยกเลิกการเป็นสถานพยาบาลรองรับการเป็นสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก(Alternative Hospital Quarantine) ตามประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด- 19 เรื่อง รายชื่อสถานพยาบาลรองรับการเป็นสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine) ลงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ประเภทไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน จำนวน 12 แห่ง ดังนี้ (ตามรายชื่อด้านล่าง)