ราชกิจจาฯ ประกาศหลักเกณฑ์ “ผ่อนจ่าย” เคลมเจอจ่ายจบ สูงสุด 8 งวด

  • จ่ายงวดแรกอย่างน้อย 30%
  • บวกดอกเบี้ย 3% ต่อปี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาการผ่อนชำระค่าสินไหมทดแทน COVID-19 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.2565 มีใจความสรุปว่า

เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังคงความรุนแรงอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้บริษัทประกันภัยที่รับประกันภัยตามกรมธรรม์ ประกันภัยโควิด (แบบเจอ จ่าย จบ หรือไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตาม) ได้รับผลกระทบจนได้รับ ความเสียหายอย่างรุนแรง ทั้งปริมาณการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน

ดังนั้น เพื่อบรรเทาปัญหาในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวนที่สูงขึ้นในคราวเดียวกัน อันอาจส่งผลต่อฐานะการเงินและสภาพคล่องของบริษัทประกันภัยที่ให้ความคุ้มครอง ตามกรมธรรม์ประกันภัยโควิดแบบเจอ จ่าย จบ จนเป็นเหตุให้กระทบต่อการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามกรมธรรม์ประกันภัยประเภทอื่นแก่ ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน

จึงเห็นควรให้บริษัทประกันภัย สามารถขอผ่อนชำระค่าสินไหมทดแทน COVID-19 โดยการทำความตกลงตามความสมัครใจของ ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือบุคคลผู้มีสิทธิเรียกร้องหรือได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ ประกันภัย COVID-19

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาการผ่อนชำระค่าสินไหมทดแทน

COVID-19 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2565″

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 3 ในประกาศนี้ “ค่าสินไหมทดแทน COVID-19” หมายความว่า ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยโควิด (แบบเจอ จ่าย จบ หรือไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตาม) ที่กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินเป็นจำนวนตามที่กำหนดในครั้งเดียวให้แก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือบุคคลผู้มีสิทธิเรียกร้องหรือ ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้ได้รับความคุ้มครองติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่ไม่รวมถึงเงินหรือค่าสินไหมทดแทนอื่น เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยรายได้ ค่าชดเชยรายวัน หรือค่าชดเชยอื่น ๆ

ข้อ 4 การผ่อนชำระค่าสินไหมทดแทน COVID-19 ตามประกาศนี้ เกิดจากการทำความตกลงโดยสมัครใจระหว่างบริษัทกับผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือบุคคลผู้มีสิทธิเรียกร้องหรือได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย ในกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันตามวรรคหนึ่งได้ ให้บริษัทดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศ กระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ถือว่าเป็นการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2549

และประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559 รวมทั้งประกาศและคำสั่งอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 5 บริษัทใดประสงค์จะขอผ่อนชำระค่าสินไหมทดแทน COVID-19 ให้บริษัทนั้นทำความตกลงกับผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือบุคคลผู้มีสิทธิเรียกร้องหรือได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย โดยหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(1) ความตกลงผ่อนชำระค่าสินไหมทดแทน COVID-19 ต้องทำให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565

(2) การขอผ่อนชำระค่าสินไหมทดแทนต้องไม่เกิน 8 งวด และมีระยะเวลารวมกันไม่เกิน 8 เดือน ทั้งนี้ ในการผ่อนชำระงวดแรกจะต้องมีจำนวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจำนวน ค่าสินไหมทดแทน COVID-19 ที่บริษัทต้องชำระ

(3) บริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3 ต่อปีของจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนCOVID-19 ที่ขอผ่อนชำระ

ข้อ 6 เมื่อบริษัทได้ตกลงกับผู้เอาประกันภัย ผู้ได้รับความคุ้มครอง ผู้รับประโยชน์ หรือบุคคลผู้มีสิทธิเรียกร้องหรือได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย ให้มีการผ่อนชำระค่าสินไหมทดแทน COVID-19 ตามข้อ 5 แล้ว ให้ถือว่า

(1) ไม่เป็นการกำหนดวันรับเงินเกินกว่า 15 วันนับแต่วันที่คู่กรณีได้ตกลงกัน หรือจงใจฝ่าฝืน ข้อตกลงแห่งสัญญาประกันภัย หรือข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์ใด ๆ ที่มีความชัดเจน ให้บริษัทมีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน COVID-19 ให้แก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือบุคคลผู้มีสิทธิเรียกร้องหรือได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยามประกศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ถือว่าเป็นการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัย ของบริษัทประกันวินาศภัย ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2549

(2) ไม่เป็นการพิจารณาและชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาประกันภัย หรือที่กฎหมายกำหนด ตามประกาศคณะกรรมการ กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.2559 ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2559

และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง ให้แก้ไขเพิ่มเติมคู่มือ ระบบงาน และกระบวนการดำเนินการพิจารณาและจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.2564 ลงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2564

ข้อ 7 บริษัทต้องจัดทำรายงานความคืบหน้าการผ่อนชำระค่าสินไหมทดแทน COVID-19 และประมาณการเงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทแต่ละเดือนเพื่อให้สำนักงานเข้าตรวจดูได้และให้จัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้แก่สำนักงานภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นเดือน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบที่สำนักงานกำหนด

ข้อ 8 ในกรณีที่บริษัทไม่ปฏิบัติามข้อตกลงการผ่อนชำระค่าสินไหมทดแทน COVID-19 ที่ทำกับผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือบุคคลผู้มีสิทธิเรียกร้องหรือได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ถือว่าบริษัทประวิงการจ่ายค่าสินหมทดแทน ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ถือว่าเป็นการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2549

และเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.2559 ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2559 รวมทั้งประกาศและคำสั่งอื่นที่เกี่ยวข้อง