ราชกิจจาประกาศ “เลือกตั้งซ่อม”​ หลักสี่- จัตุจักร”​30 ม.ค. 65 เข้าคูหา หย่อนบัตร

  • คุณสมบัตครบ-หลักฐานพร้อมไปยื่นใบสมัครได้
  • เปิดรับสมัคร 6 – 10 มกราคมนี้ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้ง และวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 9 แทนตำแหน่งที่ว่าง

ด้วยได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตเลือกตั้งที่ 9 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2564 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง และวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 9 แทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/001/T_0001.PDF

1. ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 9 แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2565

2. ผู้ใดประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง ให้ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานและค่าธรรมเนียมในการสมัครรับเลือกตั้งต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงวันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 ระหว่างเวลา 08.30นาฬิกา ถึงเวลา 16.30 นาฬิกา (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งกำหนด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศณ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2565
อิทธิพร บุญประคอง
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง