รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนเตรียมถกนัดแรก มุ่งฟื้นเศรษฐกิจภูมิภาค-การค้าดิจิทัล

  • ติดตามการอัปเกรดความตกลง ATIGA อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์
  • การจัดตั้งหน่วยสนับสนุน RCEP
  • พัฒนายุทธศาสตร์เพื่อความเป็นกลางทางคาร์บอน

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า อินโดนีเซียจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (AEM Retreat) ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 20-22 มี.ค.2566 ณ เมืองมาเกอลัง ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งถือเป็นการประชุมครั้งแรก ในวาระการเป็นประธานอาเซียนของอินโดนีเซีย โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายนายวันชัย วราวิทย์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อหารือประเด็นสำคัญด้านเศรษฐกิจที่อาเซียนจะผลักดันในปีนี้ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์การฟื้นฟูเศรษฐกิจของภูมิภาค เศรษฐกิจดิจิทัล และความยั่งยืน รวมถึงแนวทางการทำงานร่วมกับภาคเอกชนอาเซียน

ทั้งนี้ อินโดนีเซียเตรียมเสนอประเด็นยุทธศาสตร์ในส่วนของเสาเศรษฐกิจ ภายใต้แนวคิด “ความสำคัญของอาเซียน: ศูนย์กลางการเจริญเติบโต” (ASEAN Matters: Epicentrum of Growth) ซึ่งจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเสริมสร้างศักยภาพของอาเซียน ทั้งการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 การอำนวยความสะดวกทางการค้า การเชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และการมุ่งสู่การค้ายุคใหม่ ซึ่งให้ความสำคัญตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณาและเห็นชอบการดำเนินงาน ซึ่งจะช่วยบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน

ขณะเดียวกัน ที่ประชุมจะติดตามผลการดำเนินงานของอาเซียนในเรื่องสำคัญต่าง ๆ เช่น การเจรจายกระดับความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA) และความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ การจัดตั้งหน่วยสนับสนุนและการดำเนินการตามความตกลง RCEP การจัดทำกรอบความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียน และการพัฒนายุทธศาสตร์อาเซียนเพื่อความเป็นกลางทางคาร์บอน และรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนกำหนดจะหารือกับสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน เพื่อพิจารณาโครงการที่ภาคเอกชนให้ความสำคัญ และแนวทางการดำเนินการร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนของอาเซียน

ในปี 2565 การค้าระหว่างไทยกับอาเซียน มีมูลค่า 124,890.01 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 12.7% โดยไทยส่งออกไปอาเซียน มูลค่า 71,890.19 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 10.6% และไทยนำเข้าจากอาเซียน มูลค่า 52,999.82 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 15.9% สำหรับตลาดส่งออกและนำเข้าสำคัญ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์