รัฐมนตรีคมนาคม “ไทย-มาเลเซีย”จับมือหารือทวิภาคีร่วมกัน เพื่อพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง บก น้ำ ราง อากาศ ระหว่างสองประเทศให้เชื่อมโยงกัน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลังร่วมประชุมหารือทวิภาคีกับ ดาตุ๊ก เสรี เอีย ดร. วี กา ซีออง รมว.คมนาคม มาเลเซีย  เพื่อกระชับความสัมพันธ์ด้านการขนส่งระหว่างไทยและมาเลเซียว่า การประชุมดังกล่าวเพื่อร่วมขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการขนส่งในฐานะประเทศเพื่อนบ้านให้มีความก้าวหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดำเนินนโนบายเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและการคมนาคมขนส่งระหว่างสองประเทศ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การพบหารือครั้งนี้ ยังเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศในการผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และการเชื่อมโยงในพื้นที่ชายแดน ตลอดจนความร่วมมือในกรอบอาเซียนและกรอบพหุภาคีอื่น ๆ

โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือในประเด็นด้านการขนส่งที่สำคัญ อาทิ การเร่งผลักดันการส่งเสริมให้มีการเดินทางระหว่างกันของประชาชนทั้งสองประเทศ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งภายหลังการเปิดประเทศ ซึ่งเป็นประเด็นสืบเนื่องจากเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของ ดาโตะ ซรี อิซมาอิล ซาบรี ยาคบ นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ในฐานะแขกของรัฐบาลไทย เมื่อวันที่24– 26กุมภาพันธ์ 65 นอกจากนั้นทางฝ่ายมาเลเซียยังได้กล่าวชื่นชมการดำเนินการของไทย โดยเฉพาะด้านสาธารณสุข คมนาคมและการท่องเที่ยว ที่สามารถประเทศภายหลังจากได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาด โควิด    นอกจากนั้นยังมองว่าประเทศไทยยังมีการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งทั่วทั้งประเทศอย่างบูรณาการ ทั้งทางบก ราง น้ำ และอากาศ 

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวความคืบหน้าการดำเนินโครงการส่งเสริมความเชื่อมโยงชายแดน และการเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนทั้งสองฝ่าย อาทิ การสร้างถนนเชื่อมต่อด่านสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิต กายูฮิตัมของมาเลเซีย การสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลกแห่งใหม่ 2 แห่ง, โครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงจังหวัดสตูล-รัฐเปอร์ลิส มาเลเซีย ,โครงการเชื่อมต่อรถไฟความเร็วสูงของมาเลเซียจากกัวลาลัมเปอร์กับกรุงเทพมหานคร ,การพัฒนาพื้นที่ชายแดนร่วมกัน รวมถึงการเปิดด่านตามแนวชายแดนเพื่อฟื้นฟูผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดน นอกจากนั้นยังมีความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายภายใต้กรอบแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย–มาเลเซีย–ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) หรือ IMT-GT  การพัฒนาความร่วมมือด้านด้านการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารทางถนนระหว่างสองประเทศ

อย่างไรก็ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของทั้งสองประเทศยังได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะยกระดับความสัมพันธ์ไทยและมาเลเซียสู่การเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่แน่นแฟ้น และจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดจะเป็นโอกาสในการเสริมสร้างความเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับมาเลเซีย และกระชับความร่วมมือในประเด็นที่ทั้งสองประเทศให้ความสำคัญร่วมกัน โดยทั้งสองฝ่ายได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงคมนาคมทั้งสองประเทศแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการคมนาคมของทั้งสองประเทศต่อไป