รัฐบาลชวนลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

.รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ 8 ปี 

.หักค่าน้ำ ค่าไฟ 2 เท่า ปลอดภาษีนำเข้าเครื่องจักร วัตถุดิบ

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ขณะนี้รัฐบาลได้ออกมาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 10 แห่ง คือ ตาก เชียงราย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร สระแก้ว ตราด สงขลา นราธิวาส และกาญจนบุรี ซึ่งเป็นการปรับปรุงรายละเอียดมาตรการ เงื่อนไข และประเภทกิจการเป้าหมาย ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน (2566-3570) โดยมีผลตั้งแต่ 3 ม.ค. 66 ครอบคลุม 13 กลุ่มกิจการ ดังนี้

1)อุตสาหกรรมการเกษตร ประมง และกิจการที่เกี่ยวข้อง
2)การผลิตผลิตภัณฑ์และบริการทางการแพทย์
3)การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร และชิ้นส่วน
4)การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
5)การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ โลหะ และวัสดุ
6)การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกและเยื่อกระดาษ
7)กิจการสาธารณูปโภค
8)นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม
9)การผลิตสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง
10)การผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ
11)การผลิตเครื่องเรือน
12)กิจการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
13)กิจการบริการ

ส่วนรายละเอียดสิทธิประโยชน์ กรณีเป็นประเภทกิจการเป้าหมาย (89 กิจการ) จะได้รับสิทธิและประโยชน์ ดังนี้

1)ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร
2)ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี สัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน
3)ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ เป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
4)ได้รับอนุญาตหักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ
5)ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทุน นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ
6)ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับส่วนที่ผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 5 ปี
7)ได้รับสิทธิและประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร

กรณีเป็นประเภทกิจการทั่วไป จะได้รับสิทธิและประโยชน์ อาทิ
1)ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่องจักร
2)ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมเป็นระยะเวลา 3 ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน 8 ปี
3)ได้รับอนุญาตหักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา ๒ เท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็น ระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ
4)ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก ร้อยละ 25 ของเงินลงทุน นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ

หากเป็นการลงทุนในจังหวัดนราธิวาส จะได้รับสิทธิและประโยชน์มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่โครงการเมืองต้นแบบจังหวัดชายแดนภาคใต้

นางสาวรัชดา กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ในภาพรวมการลงทุนของภาคเอกชนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน นับตั้งแต่ปี 2558 อยู่ที่ 3.8 หมื่นล้านบาท และคู่ขนานการส่งเสริมการลงทุนผ่านมาตรการภาษีและที่ไม่ใช่ภาษี รัฐบาลยังได้เดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงกับจังหวัดต่างๆ รวมถึงจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงานในทุกจังหวัดชายแดน เพื่อสนับสนุนการใช้แรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ผู้ประกอบการที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ