รักษ์โลก!ปีนี้ยอดจดทะเบียนรถอีวีพุ่ง

ขนส่งทางบก เผยคนนิยมรักษ์โลกหลังพบยอดจดทะเบียนรถพลังงานไฟฟ้า ระหว่างเดือนต.ค. 2566 –  ม.ค. 67 ยอดพุ่งกว่า 40,000 คัน พร้อมเชิญชวนประชาชนหันมาใช้รถ EV เพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5

นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก(ขบ.) กล่าวว่า  ณ ปัจจุบัน ปัญหาสิ่งแวดล้อมกำลังเป็นปัญหาสำคัญที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ โดยเฉพาะปัญหามลพิษทางอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันและสุขภาพของประชาชน  ขณะเดียวกันพบว่าเทรนด์ได้หันมาใช้รถพลังงานไฟฟ้าหรือรถ EV (Electric Vehicle) เพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสถิติการจดทะเบียนรถพลังงานไฟฟ้าตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระหว่างเดือน ต.ค. 66 –  ม.ค. 67) มีจำนวนทั้งสิ้น 48,096 คัน เมื่อเทียบกับจำนวนการจดทะเบียนฯในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในช่วงเวลาเดียวกัน ที่มีจำนวนทั้งสิ้น 11,340 คัน 

อย่างไรก็ตามพบว่ามีอัตราการจดทะเบียนฯ เพิ่มขึ้น จำนวน 36,756 คัน คิดเป็น 324.13% ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก ได้ดำเนินมาตรการลดภาษีประจำปีสำหรับรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าที่เป็นรถใหม่สำเร็จรูปจากโรงงานและนำมาจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้รถพลังงานไฟฟ้า เพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรม

นายเสกสม กล่าวต่อไปว่า สำหรับมาตรการลดภาษีประจำปีสำหรับรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าที่เป็นรถใหม่สำเร็จรูปจากโรงงานและนำมาจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10 พ.ย. 2568 โดยให้ลดภาษีลงร้อยละ 80 จากอัตราที่กำหนดตาม (11) ของอัตราภาษีประจำปีท้ายพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้ รถเก๋งที่ใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีน้ำหนัก 1,800 กิโลกรัม ปกติจัดเก็บภาษีประจำปี 1,600 บาท ลดภาษีประจำปีแล้ว คงเหลือ 320 บาท  ,รถตู้ส่วนบุคคลที่ใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีน้ำหนัก 1,800 กิโลกรัม ปกติจัดเก็บภาษีประจำปี 800 บาท ลดภาษีประจำปีแล้ว คงเหลือ 160 บาท

ส่วนรถจักรยานยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ปกติจัดเก็บภาษีประจำปี 50 บาท ลดภาษีประจำปีแล้ว คงเหลือ 10 บาท เป็นต้น โดยเริ่มตั้งแต่วันที่รถนั้นจดทะเบียนเป็นระยะเวลา 1 ปี การใช้รถพลังงานไฟฟ้าหรือรถ EV (Electric Vehicle) นอกจากจะช่วยเรื่องการลดมลพิษทางอากาศโดยการใช้เทคโนโลยีการขับเคลื่อนของมอเตอร์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงอย่างน้ำมันแล้ว ยังช่วยประหยัดค่าน้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงประหยัดภาษีประจำปีให้กับเจ้าของรถได้อีกทางหนึ่งด้วย