มหาดไทย ออกคำสั่งโอนย้ายข้าราชการ เซ็นแต่งตั้ง 8 รองอธิบดี

xnxx
anal creampie dever bhabhi ki jawani.
viet69hd

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (24 ม.ค.65) กระทรวงมหาดไทย โดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ออกคำสั่งกระทรวงมหาดไทย โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งรองอธิบดี จำนวน 8 ตำแหน่ง

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2565  เป็นต้นไป โดยให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งในวันที่ 31 มกราคม2565

1. นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปดำรงตำแหน่งเป็น รองอธิบดีกรมการปกครอง สำนักงานปลัดกระทรวง

2.นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ไปดำรงตำแหน่งเป็น รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนสำนักงานปลัดกระทรวง

3. นายสมเกียรติ ถนอมกิตติ เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร กรมที่ดิน ไปดำรงตำแหน่งเป็น รองอธิบดีกรมที่ดินสำนักงานปลัดกระทรวง

4. นางสมบัติ จันทรลาวัณย์ ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน ไปดำรงตำแหน่งเป็น รองอธิบดีกรมที่ดิน สำนักงานปลัดกระทรวง

5.นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ไปดำรงตำแหน่งเป็น รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานปลัดกระทรวง

6.นายสุเมธ มีนาภา ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง ไปดำรงตำแหน่งเป็น รองอธิบดีกรมโยธาธิการ และผังเมือง

7.นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปดำรงตำแหน่งเป็น รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานปลัดกระทรวง

8. นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ไปดำรงตำแหน่งเป็น รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานปลัดกระทรวง