“มนัญญา”ปลื้มโครงการเกษตรวิชญาสร้างรายได้เพิ่มเกษตรกรกว่า 20 เปอร์เซ็นต์

  • กรมวิชาการเกษตรช่วยแก้ปัญหาศัตรูพืช
  • สร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงได้กว่า 20 เปอร์เซ็นต์
  • พึ่งพาตนเองและเป็นต้นแบบการผลิตพืชบนพื้นที่สูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยระหว่างเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการเกษตรวิชญา ณ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ในพื้นที่สวนบ้านกองแห หมู่ที่4 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1,350 ไร่ให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการในลักษณะคลินิกเกษตร เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีการเกษตรจากในรูปแบบของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชนเป็นศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยพัฒนาการเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่ ซึ่งการดำเนินงานตามโครงการเกษตรวิชญา ในส่วนของกรมวิชาการเกษตรโดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จ.เชียงใหม่ (สวพ.1) ดำเนินการภายใต้แนวคิด “ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูง และขยายผลถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพืชบนพื้นที่สูงสู่เกษตรกร

ในปี  2561-2565 สวพ.1 ได้ดำเนินการจัดทำแปลงสาธิตต้นแบบการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้นเมืองหนาว  ด้วยการใช้เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร  โดยการใช้พันธุ์พืชที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่สูง ได้จัดทำแปลงต้นแบบการปลูกมะคาเดเมีย  (พันธุ์เชียงใหม่  400  พันธุ์เชียงใหม่  700)  จำนวน 1.5 ไร่ แปลงต้นแบบการปลูกโกโก้ พันธุ์ชุมพร  1  จำนวน  1  ไร่ แปลงต้นแบบการปลูกอะโวคาโด  จำนวน  1.5  ไร่  แปลงต้นแบบการปลูกพลับ  จำนวน  1.5  ไร่  และแปลงต้นแบบการปลูกเกาลัดจีน  จำนวน  0.5  ไร่  รวมพื้นที่  6  ไร่  เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้การทำการเกษตรบนพื้นที่สูง ปี  2564  มีเกษตรกร  และผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชม จำนวน  234  ราย  

ในปี 2565 เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอะราบิกาในพื้นที่พบปัญหามอดกาแฟทำลายผลผลิตกาแฟจึงได้ดำเนินการถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดการมอดกาแฟแบบผสมผสาน ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จำนวน 20 ราย เพื่อให้เกษตรกรนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการผลิตกาแฟอะราบิกาต่อไป และจัดทำแปลงต้นแบบขยายผลถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกร จำนวน 15 ราย โดยเป็นเกษตรกรผู้ปลูกอะโวคาโดและกาแฟอะราบิกา จำนวน 15 ราย เทคโนโลยีที่นำไปขยายผล ได้แก่ การเปลี่ยนยอดพันธุ์อะโวคาโดพันธุ์ดีที่เหมาะสมกับพื้นที่ จำนวน 12 ราย และการจัดการมอดกาแฟแบบผสมผสาน

ด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตร ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชปลอดภัย การใช้ สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช ทำให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตพืชที่ดีและเหมาะสม (GAP)  ชนิดพืช  หอมหัวใหญ่  คะน้า  กะหล่ำปลี  ชาโยเต้  มะเขือเทศ  แตงกวา  สตรอเบอรี่  ฟักทอง  พริกหวาน และอะโวคาโด  จำนวน  65  ราย  

 “ผลจากการดำเนินงานของกรมวิชาการเกษตรทำให้เกษตรกรผู้ปลูกอะโวคาโด ในพื้นที่ที่ได้รับการสนับสนุนอะโวคาโดพันธุ์ดีสามารถเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพและมีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 20% ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟจำนวน 40 รายที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและขายได้ในราคาที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 20% ทำให้เกษตรกรในพื้นที่สามารถพึ่งพาตนเองได้  เป็นต้นแบบในการผลิตพืชบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”