ภูเก็ตออกประกาศฉบับที่ 7 ขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวงดกิจกรรมนอกบ้านหรือที่พัก หลังโควิดระบาด ย้ำไม่ใช่ประกาศเคอร์ฟิว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ได้รายงานสถานการณ์โควิด-19 ระหว่างวันที่ 5 .. – 27 มี..2563 มีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย รวมเป็น 45 ราย ทั้งหมดอาการอยู่ในเกณฑ์ไม่รุนแรง และรอผลตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ 66 ราย สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่พบในจังหวัดภูเก็ตส่วนใหญ่ นอกจากจะเป็นกลุ่มผู้ที่มีความเกี่ยวพันกับสถานบันเทิงในพื้นที่ซอยบางลา .ป่าตอง .กะทู้ แล้ว วันนี้ยังพบผู้ป่วยในกลุ่มที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการบริการนักท่องเที่ยว เช่น พนักงานต้อนรับในโรงแรม และพนักงานบริการในร้านอาหารฝรั่งเพิ่มขึ้นด้วย จึงขอให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการสัมผัสตัวบุคคล และหมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์บ่อย  หากมีอาการไข้ เจ็บคอ ไอ มีน้ำมูก ให้รีบไปพบแพทย์และแจ้งประวัติตามความจริงอย่างละเอียด

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ออกประกาศฉบับที่  7 /2563 ขอความร่วมมือประชาชน นักท่องเที่ยว งดการเดินทางเคลื่อนย้าย เคลื่อนที่หรือรวมกลุ่มนอกที่พำนัก สาระสำคัญของประกาศฉบับดังกล่าว คือ ขอความร่วมมือ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาพำนักอาศัยในโรงแรม คอนโด อาคารชุด สถานที่พัก บ้านพักอาศัย หรือที่พำนักอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน และประชาชนทั่วไปให้ชะลอหรืองด หรือมิให้ออกนอกเคหสถานหรือบริเวณสถานที่พำนักของตน เพื่อป้องกันตนเองจากการติดเชื้อจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตั้งแต่เวลา 20.00 ถึงเวลา 03.00 ของวันรุ่งขึ้น ยกเว้นกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนตามข้อ 8 วรรค 2 และกรณีที่มีความจำเป็นต้องเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ต้องได้รับการคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด เพื่อประโยชน์ในการติดตามตัวมารับการตรวจอาการหรือกักกันตัว ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ..2548 ทั้งนี้ประกาศฉบับดังกล่าวไม่ใช่เป็นการประกาศเคอร์ฟิว