ฟิตสมวัยในยุค 5G การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงวัยใจเกินร้อย ในยุค 5G

  • เพื่อเป็นการส่งเสริมสมรรถนะผู้สูงอายุให้มีภาวะพึ่งพาตนเองได้
  • ก่อให้เกิดศักยภาพในการใช้ชีวิตได้อิสระตลอดช่วงวัย
  • ลดการเกิดโรคเรื้อรังและภาวะทุพพลภาพในช่วงวัยสูงอายุ

นายแพทย์มานัส  โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุสมบูรณ์แบบ (Completed Aged Society) โดยในปี 2565 ประชากรผู้สูงอายุมีประมาณร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด จากอัตราการเกิดต่ำและอัตราการตายลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สังคมไทยมีประชากรวัยเด็กลดลงในขณะที่ประชากรวัยสูงอายุเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ การที่จะมีอายุยืนยาวและคุณภาพชีวิตที่ดี จำเป็นต้องส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีและพึ่งพาตนเองได้ การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย เช่น ออกกำลังสำหรับผู้สูงอายุจึงเป็นเรื่องสำคัญ

แพทย์หญิงบุษกร โลหารชุน ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้สูงอายุควรเพิ่มกิจกรรมในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการส่งเสริมสมรรถนะผู้สูงอายุให้มีภาวะพึ่งพาตนเองได้ โดยไม่ต้องพึ่งเครื่องช่วยเดิน ไม้เท้า ผู้สูงอายุควรออกกำลังกายในระดับ Non impact เป็นการออกกำลังกายแบบไม่มีแรงกระแทก ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เช่น การยืดเหยียดกล้ามเนื้ออยู่กับที่ ออกแรงต้านกับน้ำหนักตนเอง โดย Body weight เป็นต้น และ Low impact เป็นการออกกำลังกายที่ส่งผลให้เกิดแรงกดหรือแรงกระแทกที่ข้อต่าง ๆ น้อย เช่น การเดิน ขี่จักรยาน ว่ายน้ำ การใช้อุปกรณ์การออกกำลังกายที่มีระบบแรงต้านลม เป็นต้น ปัจจุบันมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้นำนวัตกรรมอุปกรณ์ออกกำลังกายเสนอให้กับผู้สูงอายุอย่างหลากหลาย ซึ่งสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุได้เปิดศูนย์บริการนวัตกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยมีเครื่องออกกำลังกายที่ทันสมัยเหมาะสำหรับวัย Active aging และมีผู้เชี่ยวชาญทำการประเมินสมรรถภาพของผู้สูงอายุก่อนจะใช้อุปกรณ์ออกกำลังกาย เพื่อความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ หัวใจ หลอดเลือด และสมรรถนะการทรงตัว ป้องกัน และฟื้นฟู ทำให้ผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือตนเองได้ และช่วยให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น