พาณิชย์ ปลื้ม! ปิดกองทุนเอฟทีเอ 15 ปี กระตุ้นเศรษฐกิจหมื่นล้าน

  • กองทุนใช้งบทั้งสิ้น 425 ล้าน
  • เยียวยาภาคเกษตร
  • ลุ้นตั้งใหม่แบบถาวร

นายพิทักษ์ อุดมชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการดำเนินการของกองทุนเอฟทีเอ ซึ่งเป็นกองทุนช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากเปิดเสรีทางการค้า ว่า ปัจจุบันไทยได้ทำความตกลงการค้าเสรี 14 ฉบับ 18 ประเทศ โดยในช่วง 15 ปี ที่ผ่านมา (2550-2565) กองทุนได้ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 425 ล้านบาท ในการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรภาคการผลิตและบริการของไทย รวม 29 รายการ แบ่งเป็นสินค้า 23 รายการ และบริการ 6 รายการ รวม 62 โครงการสามารถช่วยพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับสินค้าและบริการไทยให้สามารถปรับตัวและขยายตลาดส่งออกสู่ตลาดโลกได้

สำหรับ 62 โครงการ ประกอบด้วย ภาคเกษตร 32 โครงการ รวม 13 รายการสินค้า ใช้งบประมาณ 231 ล้านบาท ได้แก่ โคนม โคเนื้อ ส้ม หอมแดง กระเทียม หอมหัวใหญ่ ข้าว ลิ้นจี่ สับปะรด ปลาน้ำจืด ชา น้ำผึ้ง ไม้ตัดดอก มะพร้าว และกาแฟอาราบิก้า ภาคอุตสาหกรรม 21 โครงการ รวม 10 รายการ ใช้งบประมาณ 142 ล้านบาท ได้แก่ สิ่งทอ ยาแผนปัจจุบัน ยาสมุนไพร ยาแผนโบราณ ปลาป่น เครื่องสำอางสมุนไพร เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องหนัง พลาสติก และอิฐมอญ และภาคบริการ 9 โครงการ รวม 6 รายการ ใช้งบประมาณ 52 ล้านบาท ได้แก่ โลจิสติกส์ อาหาร ท่องเที่ยว ก่อสร้าง วิศวกรรม และโรงแรม

“กองทุนดังกล่าวช่วยเยียวยาผลกระทบจากเอฟทีเอได้ และยังช่วยเพิ่มมูลค่าการค้า ผลักดันการส่งออก ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 20-30% บางโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มเป็น 2-3 พันล้านบาท โดยช่วง 15 ปีที่ผ่านมากองทุนเอฟทีเอช่วยให้เกิดเงินสะพัด เข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจราวหมื่นล้านบาท”

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี 2564 คต. ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้กับกองทุนแล้ว เพื่อดำเนินโครงการกองทุนตั้งแต่ปี 2564 แต่ยังมีเกษตรกรยื่นสมัครขอรับการความช่วยเหลือต่อเนื่อง โดยจะมีการจัดตั้งกองทุนเอฟทีเอใหม่รูปแบบถาวร ภายใต้พระราชบัญญัติกองทุนช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า พ.ศ…. ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนการยกร่างพ.ร.บ. และขอความเห็นชอบคณะรัฐมนตรี (ครม) ต่อไป