คนไทย “กลัวอ้วน” กินข้าวลดลงเหลือปีละ 72 กก.

  • กรมการค้าภายในจับมือเอกชนกระตุ้นการบริโภค
  • มุ่งเน้นสร้างความรู้ ความเข้าใจกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่
  • ย้ำถ้ากลัวอ้วนมีข้าวสายพันธุ์ให้น้ำตาลน้อยพร้อมเสริฟ

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมการค้าภายในและสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคข้าวไทย ณ สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 พ.ย.ที่ผ่านมา เพื่อผลักดันให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เห็นถึงความสำคัญของข้าวไทย มีความรู้ ความเข้าใจ และรู้จักข้าวไทยมากขึ้น ถือเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนในการกระจายและกระตุ้นให้มีการบริโภคข้าวมากขึ้น และเพื่อเป็นกำลังใจให้กับชาวนา โดยข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของไทย ทำรายได้ให้กับประเทศไม่น้อยกว่าปีละ 100,000 ล้านบาท

“ปัจจุบัน คนไทยกินข้าวน้อยลง อาจเป็นผลมาจากวิถีชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ความเร่งรีบของสังคมเมือง ความนิยมบริโภคอาหารคาร์โบไฮเดรตชนิดอื่น โดยเมื่อปี 61 คนไทยเคยกินข้าวเฉลี่ยสูงถึง 100 กิโลกรัม (กก.)/คน/ปี แต่ตอนนี้เหลือเพียง 75 กก./คน/ปี หรือลดลงกว่า 25% โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรวัยเด็ก วัยรุ่น และวัยทำงานที่กินข้าวเฉลี่ยเพียง 72 กก/คน/ปี เท่านั้น ส่วนในกรุงเทพฯ การบริโภคข้าวลดลงเหลือ 50 กก./คน/ปี จึงต้องเร่งกระตุ้นให้คนไทยกลับมาบริโภคข้าวให้มากขึ้น”

อย่างไรก็ตาม สำหรับกลุ่มคนที่รักสุขภาพ ได้มีการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์ข้าวไทยที่มีหลากหลาย ซึ่งมีคุณค่าทางอาหาร โปรตีน และวิตามินหลากหลาย มีทั้งสายพันธุ์ให้น้ำตาลน้อย ไม่ทำให้อ้วน อีกทั้งกิจกรรมดังกล่าวยังช่วยกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนได้รับทราบวิธีการนำข้าวหลากหลายชนิดมาหุงผสมกัน เพื่อสร้างเอกลักษณ์ในแต่ละครัวเรือน เช่น การหุงข้าวเจ้าผสมกับข้าวเหนียว หรือข้าวกล้อง เพื่อให้ได้รสชาติแตกต่าง

ทั้งนี้ กรมจะดำเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์บริโภคข้าวให้กับประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมการบริโภคข้าวในสถานศึกษาต่อไป โดยเชื่อมั่นว่าจะช่วยกระตุ้น และสร้างความต้องการบริโภคข้าวไทยในกลุ่มวัยรุ่นในอีกทางหนึ่ง