พาณิชย์ดิ้นกำกับดูแลค่าบริการเก็บ-กำจัดขยะติดเชื้อ

.หลังพบเอกชนดอดขึ้นราคาเท่าตัวในช่วงโควิด-19

.จี้อปท.ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดค่าบริการสูงสุด

.ขอบริษัทคิดราคาตามที่อปท.กำหนด-ไม่ขึ้นราคาเกินจริง

อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงแนวทางการกำกับดูแลค่าบริการจัดเก็บขยะติดเชื้อว่า กรมในฐานะที่ดูแลด้านราคาสินค้าและบริการ ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือ ทั้งกรมอนามัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร (กทม.) สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์บริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย และบริษัทที่ให้บริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อมาหารือ เพื่อหาแนวทางกำกับดูแลค่าบริการจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะติดเชื้อ โดยขอให้กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำชับไปยังองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) พิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดอัตราค่าบริการขั้นสูงสุดให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อป้องกันบริษัทจัดเก็บ ที่เป็นคู่สัญญารับจ้างจัดเก็บของอปท. ฉวยโอกาสปรับขึ้นค่าบริการสูงเกินสมควร  

ทั้งนี้ ภายใต้พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ซึ่งเป็นกฎหมายที่อยู่ในการกำกับดูแลของกรมอนามัย ได้ให้อำนาจ อปท. ในการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บ ขน และกำจัดสร้างปฏิกูลหรือมูลฝอย รวมทั้งกำหนดอัตราค่าบริการขั้นสูงสุด ดังนั้น จึงต้องการให้อปท.กำหนดค่าบริการขั้นสูงสุดให้เหมาะสมและเป็นธรรมด้วย 

ขณะเดียวกัน ได้ขอให้บริษัทเอกชนที่ให้บริการเก็บ ขน และกำจัดขยะติดเชื้อ คิดค่าบริการไม่เกินอัตราที่ข้อบัญญัติท้องถิ่นแต่ละแห่งกำหนด และหากจำเป็นต้องปรับขึ้นค่าบริการ ก็ขอให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริง และความเหมาะสมของพื้นที่นั้นๆ โดยกรมอนามัยและกทม.พร้อมร่วมมือกันเพิ่มศักยภาพและคุณภาพในการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ รวมถึงสนับสนุนการกำหนดอัตราค่าบริการขั้นสูงสุดดังกล่าว 

“ในช่วงการระบาดของโควิด-19 ทำให้มีขยะติดเชื้อเพิ่มขึ้นมากจากช่วงปกติ กรมได้รับทราบข้อมูลว่า ค่าบริการจัดเก็บขยะติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นกว่าเท่าตัว เช่น ก่อนโควิดจัดเก็บกิโลกัม (กก.) ละ 5 บาทก็ปรับขึ้นไปเป็นกก.ละ 12-13 บาท บางรายขึ้นไปถึง 50 บาท ทำให้ผู้รับบริการ เช่น โรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม สถานที่กักตัวของชุมชน  รวมถึงเทศบาลต่างๆ เดือดร้อนมาก จึงได้เชิญประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางดำเนินการให้การบริการจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะติดเชื้อมีประสิทธิภาพ และมีอัตราค่าบริการที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย”  

อย่างไรก็ตาม หากผู้รับบริการ ถูกเรียกเก็บค่าบริการในราคาสูงเกินสมควร หรือถูกเอารัดเอาเปรียบ สามารถร้องเรียนได้ที่ อปท. หรือกรมอนามัย ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ดำเนินการได้อยู่แล้ว