พาณิชย์ดันประกันรายได้เกษตรกรพืช 5 ชนิดปี 3

xnxx
anal creampie dever bhabhi ki jawani.
viet69hd

.เคาะประกันข้าวโพดโลละ 8.50 บ.-ปาล์ม 4 บาท

.ชงครม.ไฟเขียวเร็วๆ นี้ก่อนจ่ายส่วนต่างพ.ย.64

.”จุรินทร์” ยันยกระดับรายได้เกษตรกรได้แน่

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) และคณะอนุกรรมการเพื่อบริหารจัดการปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มด้านการตลาด ที่มีตนเป็นประธาน มีมติเห็นชอบให้จัดทำโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และปาล์มน้ำมัน ฤดูการผลิตปี 64/65 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อยกระดับรายได้เกษตรกร ซึ่งจะใช้หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเดียวกับโครงการฤดูการผลิตปี 63/64 หรือปีที่ 2 โดยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเร็วๆ นี้ ส่วนปาล์มน้ำมัน จะเสนอให้คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) พิจารณาก่อนเสนอครม.เห็นชอบต่อไป

สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กำหนดราคาประกันไว้ที่กิโลกัม (กก.) ละ 8.50 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ เป้าหมายเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กับกรมส่งเสริมการเกษตรประมาณ 452,000 ครัวเรือน ที่ขึ้นทะเบียนเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 64 – 31 พ.ค.65 โดยการจ่ายชดเชยรายได้ให้เกษตรกรงวดแรก จะเริ่มวันที่ 20 พ.ย. 64 งวดต่อไปทุกวันที่ 20 ของเดือน และงวดสุดท้ายวันที่ 20 ต.ค.65 รวม 12 งวด วงเงินงบประมาณ 1,800 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปี 2

นอกจากนี้ ยังได้กำหนดมาตรการคู่ขนาน ที่จะช่วยรักษาเสถียรภาพราคา โดยจะชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้อัตรา 3% ต่อปี ให้กับสถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการรับซื้อ เพื่อเร่งการรับซื้อจากเกษตรกรและเก็บสต๊อกไว้ในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ปริมาณเป้าหมายรวม 350,000 ตัน แบ่งเป็น โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพิ่ม เป้าหมาย 150,000 ตัน และโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต๊อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป้าหมาย 200,000 ตัน

ส่วนปาล์มน้ำมัน เบื้องต้น กำหนดราคาเป้าหมายที่กก.ละ 4 บาท ซึ่งเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร จะได้รับความช่วยเหลือทุกครัวเรือนตามพื้นที่ที่ปลูกจริง แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 25 ไร่ และต้องเป็นพื้นที่ปลูกต้นปาล์มที่ให้ผลผลิตแล้วมีอายุ 3 ปีขึ้นไป ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนก.ย. 64 – ก.ย. 65 โดยจะจ่ายงวดที่ 1 วันที่ 15 ก.ย. 64 วงเงินงบประมาณ 7,660 ล้านบาท

ขณะเดียวกัน ยังจะมีมาตรการเสริมคู่ขนานเพื่อแก้ไขปัญหาสต็อกน้ำมันปาล์มดิบส่วนเกิน โดยสนับสนุนค่าบริหารจัดการให้ผู้ส่งออก กก.ละ 2 บาท เพื่อผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาโครงการผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์มเพื่อลดผลผลิตส่วนเกินปี 64 จากเดิมกำหนดให้ผู้เข้าร่วมโครงการต้องส่งออกภายในเดือนก.ย.64 เป็นเดือน ธ.ค.64 และขยายเวลาโครงการ ออกจนถึงเดือนมี.ค.65 ปริมาณเป้าหมาย 150,000 ตัน โดยจะเสนอขอใช้งบประมาณจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร วงเงิน 300 ล้านบาท

” โครงการประกันรายได้ของรัฐบาลชุดนี้จะเดินหน้าปีที่ 3 ทั้งหมดในพืชหลัก 5 ชนิด คือ ข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง และยางพารา ซึ่งจะทยอยเสนอให้ครม.พิจารณาอนุมัติทั้ง 5 โครงการในเร็วๆ นี้ คาดจะช่วยยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกพืชทั้ง 5 ชนิดรวม 7.69 ล้านครัวเรือนได้แน่นอน”