พาณิชย์จับมือเซ็นทรัล แล็บ ยกระดับคุณภาพ-ความปลอดภัยสินค้าไทย

.นำร่องกลุ่มแฟรนไชส์-โอทอป-ร้านอาหารไทยซีเลกต์ 1.5 หมื่นราย

.ก่อนขยายผลไปกลุ่มสินค้าเกษตร-ผู้ผลิตสินค้าจีไอ-ผู้ส่งออก

.หวังสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศกิน ใช้ของไทย

นายธีระชาติ ปางวิรุฬห์รักษ์ ผู้ช่วยเลขานุการรมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากนายสินิตย์ เลิศไกร รมช.พาณิชย์ ให้เร่งหาแนวทางพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้เติบโตควบคู่กับยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้า สร้างมาตรฐานให้ปลอดภัยจากสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค เป็นที่ยอมรับและได้ตรารับรองในระดับสากล จึงได้หารือถึงความร่วมมือในเรื่องดังกล่าวกับบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือเซ็นทรัล แล็บ และได้ข้อสรุป สำคัญที่จะร่วมมือกันพัฒนาผู้ประกอบการไทย และยกระดับคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศ

โดยในการยกระดับมาตรฐานสินค้านั้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จะผลักดันให้ผู้ประกอบการในการส่งเสริมของกรมกว่า 15,000 ราย ทั้งในกลุ่มธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการอบรมและพัฒนาสู่มาตรฐาน 400 ธุรกิจ, ผู้ผลิตสินค้าโอทอป ซีเลกต์ 1,818 ราย, ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ MOC Biz Club  12,837 ราย และร้านอาหารไทย ซีเลกต์  950 ร้าน ยกระดับมาตรฐานและสร้างความปลอดภัยในการผลิตสินค้า รวมถึงเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานต่างๆ จากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ

ขณะที่เซ็นทรัล แล็บ จะเป็นพี่เลี้ยงให้ผู้ประกอบการเหล่านี้ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการตรวจสอบ วิเคราะห์ และผลิตสินค้าให้ปลอดภัย ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภค และก้าวไปสู่การได้รับรองมาตรฐานจากเซ็นทรัล แล็บ ซึ่งจะให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศได้มากขึ้น นอกจากนี้  จะขยายผลไปสู่ผู้ประกอบการกลุ่มอื่นในการส่งเสริมของหน่วยงานอื่นของกระทรวงพาณิชย์ เช่น กลุ่มผู้ประกอบการสินค้าเกษตร (กรมการค้าภายใน) กลุ่มผู้ผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (จีไอของกรมทรัพย์สินทางปัญญา) กลุ่มผู้ประกอบการส่งออก (กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ) เป็นต้น

“เซ็นทรัล แล็บ จะจัดทำแพ็คเกจและโปรโมชั่นลดค่าบริการที่เหมาะสมกับแต่ละประเภทธุรกิจ หรือสามารถตรวจสอบวิเคราะห์ผลของสินค้าเป็นรายการได้ เพื่อตัดค่าใช้จ่ายที่เกินจำเป็นของธุรกิจออกไป และยังช่วยจูงใจให้ธุรกิจเห็นความสำคัญของการยกระดับสินค้าของตนเอง นำไปสู่การได้เครื่องหมายการันตีคุณภาพ ที่ไม่เพียงแต่สามารถนำไปจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าในประเทศ แต่ยังส่งออกนำรายได้เข้าประเทศได้ด้วย”

สำหรับเซ็นทรัล แล็บ เป็นหน่วยงานด้านการตรวจวิเคราะห์มาตรฐานสินค้าให้กับผู้ประกอบการต่างๆ ทั้งผู้ส่งออก ธุรกิจการเกษตร ผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (เอสเอ็มอี) ผู้ประกอบการโอทอป วิสาหกิจชุมชน เช่น การตรวจหาสารเคมีตกค้าง ยาปฏิชีวนะที่อยู่ในเนื้อสัตว์ เชื้อก่อโรค สารปนเปื้อน เป็นต้น และบริการตรวจรับรองมาตรฐานนอกห้องปฏิบัติการ เช่น การตรวจประเมิน/รับรองคุณภาพสินค้า ระบบการผลิต การสอบเทียบเครื่องมือ เป็นต้น