“พระราชินี” เสด็จฯ ทรงเปิดงาน “อัตลักษณ์แห่งสยาม” ครั้งที่ 14 พร้อมทรงร่วมกิจกรรมทอผ้าไหมยกทอง

  • ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการ ประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
  • ทอดพระเนตรกิจกรรมสาธิตกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทย เป็นการรักษามรดกภูมิปัญญาเชิงช่างของครูและทายาท
  • งานอัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ 14 จัดระหว่างวันที่ 22 – 28..66 ศูนย์นิทรรศการฯไบเทค บางนา

วันนี้ (22 ..66) สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “อัตลักษณ์แห่งสยาม” ครั้งที่ 14  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี พระราชทานพระราชวโรกาสให้รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย(องค์การมหาชนเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานฯ และกราบบังคมทูลเชิญเปิดงานอัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ 14 ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชนรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาขนเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายผอบคร่ำทองของที่ระลึกงานอัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ 14

จากนั้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเสด็จฯ ไปทรงตัดแถบแพรเปิดงานอัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ 14 และทอดพระเนตรนิทรรศการ ประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย , นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ซึ่งได้จัดแสดงพระฉายาลักษณ์ ฉลองพระองค์ที่ตัดเย็บจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย และผ้าพื้นถิ่นต่างๆแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อแสดงถึงพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานศิลปหัตถกรรมไทย , นิทรรศการ “มรดกสยามอันล้ำค่า” จัดแสดงและสาธิตงานศิลปหัตถกรรมที่ล้ำค่า หาดูยาก โดยครูศิลป์ของแผ่นดินครูช่างศิลปหัตถกรรมและทายาทที่ได้รับการยกย่องเชิดชูจากสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยปี 2552 – 2565

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงทอดพระเนตรกิจกรรมสาธิตกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทยการจัดแสดงสาธิตการสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรม ซึ่งเป็นการรักษามรดกภูมิปัญญาที่แสดงถึงทักษะฝีมือเชิงช่างของครูและทายาท , กิจกรรมสาธิตงานช่างศิลปาชีพนานาศิลปาชีพ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง , บูธกิจกรรมหัตถศิลป์ทั่วถิ่นไทย การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม 

รวมถึงทรงทอดพระนิทรรศการเชิดชครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรมและทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ประจำปี 2566 การนี้ทรงสนพระทัยการสาธิตศิลปหัตกรรมที่ล้ำค่าและทรงให้กำลังใจช่างในการสืบสานงานหัตถศิลป์ของแผ่นดินให้อยู่สืบไป และก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงร่วมกิจกรรมทอผ้าไหมยกทองด้วยกี่ทอมือโบราณพันห้าร้อยตะกอ จากหมู่บ้านท่าสว่าง .ท่าสว่าง .เมืองสุรินทร์ .สุรินทร์ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ยังคงอนุรักษ์วิธีการวิธีการทอผ้าไหมยกทองแบบโบราณ อันยังคงไว้ซึ่งงานหัตถศิลป์อันล้ำค่าของ

ทั้งนี้ งาน “อัตลักษณ์แห่งสยาม” ครั้งที่ 14 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 28 พฤษภาคม 2566 โดยสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชนกระทรวงพาณิชย์ ภายใต้แนวคิด ภูมิใจ ภูมิปัญญา สืบสานงานหัตถศิลป์ล้ำค่าคู่พระบารมี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงเป็นต้นแบบด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานศิลปาชีพและงานศิลปหัตถกรรมไทยอันเป็นมรดกของแผ่นดิน 

สำหรับภายในงาน นอกจากการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และนิทรรศการเกี่ยวกับศิลปหัตถกรรมไทยแล้วยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยจากทั่วประเทศ เพื่อให้เป็นที่รู้จักและเพิ่มช่องทางการตลาดแก่ผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทย อีกทั้งมีกิจกรรมทดลองทำงานศิลปหัตถกรรมด้วยตนเอง ทั้งในรูปแบบดั้งเดิมและร่วมสมัย ซึ่งสอนโดยครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการสืบสาน และสืบทอดภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมไทยแก่ช่างฝีมือและผู้สร้างสรรค์รุ่นใหม่สืบต่อไป