พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ เจ้าคุณพระสินีนาฏ เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีปิดหลักสูตรจิตอาสา 904 แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมรุ่นที่ 5/63

วันนี้ (29 ธ.ค.) เวลา 16.40 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ ไปในพิธีปิดหลักสูตร และมอบประกาศนียบัตร พร้อมเครื่องหมายหลักสูตรจิตอาสา 904 แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร จิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 5/63 เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” ณโรงยิมเนเซียม โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน (วิภาวดี) เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเอกศิวะ ภระมรทัตรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน และผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน พลตรีจักรชัย ศรีคชา ผู้ช่วยผู้บัญชาการจิตอาสาพระราชทาน ให้การต้อนรับ

การนี้พลตรีจักรชัย ศรีคชานายทหารควบคุมประจำกองอำนวยการฝึกประจำหลักสูตร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมจิตอาสา 904 

“หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 5/63″เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” และกล่าวเบิกผู้แทนหน่วยงานที่สนับสนุนการฝึกเข้ารับโล่เกียรติคุณวิทยากรที่มาอบรมให้ความรู้ในหลักสูตรเข้ารับประกาศเกียรติคุณ และผู้รับการฝึกอบรมจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 5/63 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” เข้ารับประกาศนียบัตรพร้อมเครื่องหมาย จำนวน 596 รายจากนั้นเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี กล่าวปิดการฝึกอบรมจิตอาสา 904 

ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ ผู้ที่จบการฝึกต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่สังคม มีจิตสาธารณะทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน สามารถเป็นกำลังหลัก ในการทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ สามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปถ่ายทอดให้กับชุมชนในท้องถิ่นของตน

สำหรับหลักสูตรนี้ ทำการฝึกจำนวนทั้งสิ้น 6 สัปดาห์ ห้วงตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน ถึง 29 ธันวาคม 2563 โดยมี ข้าราชบริพารในพระองค์,ข้าราชการทหาร ตำรวจ, ข้าราชการพลเรือน และภาคประชาชน จาก 32 หน่วยงาน 

สำหรับแนวทางการฝึกอบรม เน้นการฝึกปฏิบัติ, การศึกษาเป็นคณะ รวมทั้งการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เน้นการสื่อสารสองทางระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบ่งเป็น 6 หมวดวิชา คิดเป็น 462 ชั่วโมง ดังนี้

หมวดวิชาที่ 1 การพัฒนาบุคลิกภาพ จำนวน 24 ชั่วโมง หมวดวิชาที่ 2 อุดมการณ์ และสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน108 ชั่วโมง หมวดวิชาที่ 3 องค์ความรู้จิตอาสา จำนวน 138 ชั่วโมง หมวดวิชาที่ 4 วิชาชีพ จำนวน 24 ชั่วโมง หมวดวิชาที่ 5 วิชาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 72 ชั่วโมง และ หมวดวิชาที่ 6 การฝึกปฏิบัติ และการศึกษาดูงานจำนวน 96 ชั่วโมง

โดยได้มีการแบ่งกลุ่มสัมมนา โดยเอาประสบการณ์และความรู้ มาแลกเปลี่ยนและเป็นข้อเสนอแนะ อีกทั้งนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอด อาทิ ความรู้เรื่อง โครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง , ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยวิธี CPR , สามารถเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ให้แก่ประชาชน และเยาวชน เข้าใจในประวัติศาสตร์ที่ถูกต้อง 

ปีนี้มีผู้เข้ารับการอบรม มีผลการฝึกอบรมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 534 คน ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ผ่านการฝึกหลักสูตร จิตอาสา 904 ทั้งหลักสูตรหลักประจำ และหลักสูตรพื้นฐาน จำนวน 11 รุ่น โดยมีผู้ผ่านการฝึกแล้วจำนวน 4,783 คน

ทั้งนี้เมื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้สำเร็จการศึกษาแล้ว จะได้รับพระราชทานใบประกาศนียบัตร พร้อมทั้งได้รับพระราชทานเครื่องหมายหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” 

ซึ่งหลังจากนี้แล้ว ผู้สำเร็จการศึกษาจะต้องมีภารกิจมากขึ้นกว่าเดิมคือนอกจากทำงานให้กับหน่วยงานตามตำแหน่งหน้าที่ของตนเองแล้วจะต้องเสียสละทำงานในหน้าที่จิตอาสา ๙๐๔ ทำหน้าที่จิตอาสา 3 ประเภท (พัฒนา / ภัยพิบัติ / เฉพาะกิจ) ได้อย่างมีประสิทธิผล ต้องเป็นที่พึ่งของประชาชน และเป็นตัวอย่างในการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

โดยน้อมนำพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งแนวพระราชดำริต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหารบรมนาถบพิตร ไปถ่ายทอดให้กับประชาชน หน่วยงาน ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความรักสามัคคี เพื่อช่วยกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนอง คำสอนพระราชทาน พระราชปณิธาน 5 ความว่าประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขแก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง