พระบรมราชโองการ โปรดพระราชทานราชทินนาม และสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ 4 รูป

  • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ
  • โปรดพระราชทานราชทินนาม
  • และสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ จำนวน 4 รูป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ เผยแพร่ประกาศ พระราชทานราชทินนามและสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานราชทินนาม และสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ จำนวน 4 รูป ดังนี้

1. พระธรรมปัญญาบดี เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามว่า พระพรหมวชิราธิบดี ศรีสังฆวรนายก มหาจุฬาลงกรณดิลกสุพพิธาน นายกสภาบริหารบัณฑิต ปริยัติกิจวรธาดา มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร

2. พระเทพวิมลมุนี เป็น พระธรรมวชิรมงคล โกศลปริยัติกิจนิวิฐศีลาจาร ศาสนภารธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม สถิต ณ วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 6 รูป คือ พระครูปลัดมงคลวรวัฒน์ 1 พระครูวินัยธร 1 พระครูธรรมธร 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1

3. พระราชมงคลวัชโรดม เป็น พระเทพมงคลวัชโรดม พุทธาคมธรรมดิลก สาธกธรรมวิจิตร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดโพธิ์ชัย จังหวัดนครพนม มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 5 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูวินัยธร 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1

4. พระครูอุทิจยานุสาสน์ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็นพระราชาคณะ มีนามว่า พระวชิรธรรมเมธี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2565

ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/B/003/T_0001.PDF